ikona_půjčka radar.jpg

Půjčka Radar - jednoduché a spolehlivé řešení pro vás

Jednoduché
snadné vyřízení
Spolehlivé
řešení pro vás
Bezpečné
poskytovatel ověřený ČNB
Dostupné
řešení pro vás
Do 24 h 
své peníze můžete mít
Poplatky
žádné skryté poplatky
Od 1.12 2016 platí nový zákon o spotřebitelském úvěru. Dle tohoto zákona jsem v současné době Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru a splňuji jeho kritéria. Díky toho spolupracuji s více věřiteli a mám širší možnosti vám nabídnout řešení půjček nebo úvěrů. V případě zájmu mi zašlete váš dotaz nebo požadavek.
Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Zákon o spotřebitelském úvěru
Citace: 257/2016 Sb. Částka: 100/2016 Sb.
Na straně (oddo):
37943876
Rozeslána dne: 5. srpna 2016
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 14. července 2016 Datum účinnosti od: 1. prosince 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:
145/2010 Sb.; 43/2013 Sb.
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 679/0
Text předpisu:
257
ZÁKON
ze dne 14. července 2016
o spotřebitelském úvěru
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis
a)
b)
c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)
b)
c)
a)
Evropské unie2) a upravuje
činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně činnosti
těchto osob v zahraničí,
práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a
působnost správních orgánů v oblasti poskytování a zprostředkovávání spotřebitelského úvěru.
§ 2
Spotřebitelský úvěr
(1) Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba
poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.
(2) Spotřebitelským úvěrem na bydlení je spotřebitelský úvěr
zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci,
účelově určený k
nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci,
úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za
účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu,
změně stavby podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím,
úhradě nákladů spojených se získáním peněžité zápůjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s
účelem uvedeným v bodech 1 až 4, nebo
splacení úvěru, peněžité zápůjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v
bodech 1 až 6, nebo
poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona upravujícího stavební spoření.
(3) Vázaným spotřebitelským úvěrem je spotřebitelský úvěr, který je vázaný na koupi zboží nebo poskytnutí
služby, s výjimkou spotřebitelského úvěru na bydlení. Platí, že spotřebitelský úvěr je vázaný na koupi zboží nebo
poskytnutí služby, pokud je určen výhradně k financování koupě určitého zboží nebo poskytnutí určité služby a
prodávající nebo osoba poskytující službu je zároveň poskytovatelem,
b)
c)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
poskytovatel využije služeb prodávajícího nebo osoby poskytující službu v souvislosti s uzavřením nebo
přípravou smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr (dále jen "smlouva o spotřebitelském úvěru"),
nebo
konkrétní zboží nebo služba jsou výslovně uvedeny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.
(4) Jdeli
částečně o spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 2 písm. b) a částečně o spotřebitelský úvěr
jiný než na bydlení, rozhoduje o tom, zda se na daný spotřebitelský úvěr použije právní úprava spotřebitelského
úvěru na bydlení nebo jiného než na bydlení, převažující účel spotřebitelského úvěru. Nelzeli
převažující účel určit,
použije se na takový spotřebitelský úvěr úprava spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení.
§ 3
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
poskytováním spotřebitelského úvěru
nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr vlastním jménem a na vlastní účet,
předkládání návrhu na sjednání spotřebitelského úvěru vlastním jménem a na vlastní účet,
provádění přípravných prací směřujících vlastním jménem a na vlastní účet ke sjednání spotřebitelského
úvěru, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru,
sjednávání spotřebitelského úvěru vlastním jménem a na vlastní účet, nebo
výkon práv a plnění povinností ze smlouvy o spotřebitelském úvěru osobou, která spotřebitelský úvěr
se spotřebitelem sjednala,
zprostředkováním spotřebitelského úvěru
nabízení možnosti sjednat spotřebitelský úvěr jménem a na účet poskytovatele, nebo jménem a na účet
spotřebitele,
předkládání návrhů na sjednání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele, nebo jménem
a na účet spotřebitele,
provádění přípravných prací směřujících ke sjednání spotřebitelského úvěru jménem a na účet
poskytovatele nebo jménem a na účet spotřebitele, včetně poskytování doporučení vedoucího ke
sjednání spotřebitelského úvěru,
sjednávání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele, nebo jménem a na účet
spotřebitele, nebo
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
výkon práv a plnění povinností ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru osobou, která
smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru se spotřebitelem uzavřela,
posouzením úvěruschopnosti spotřebitele posouzení jeho schopnosti splácet spotřebitelský úvěr,
poskytovatelem ten, kdo jako podnikatel poskytuje spotřebitelský úvěr,
zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel zprostředkovává spotřebitelský úvěr,
zastoupeným v případě
vázaného zástupce ten, s nímž má vázaný zástupce uzavřenou smlouvu, na jejímž základě
zprostředkovává spotřebitelský úvěr, a kdo je osobou oprávněnou poskytovat spotřebitelský úvěr
nebo samostatným zprostředkovatelem, nebo
zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru ten, s nímž má zprostředkovatel vázaného
spotřebitelského úvěru uzavřenou smlouvu, na jejímž základě zprostředkovává vázaný spotřebitelský
úvěr, a kdo je poskytovatelem vázaného spotřebitelského úvěru,
identifikačními údaji
u fyzické osoby jméno, popřípadě obchodní firma, adresa bydliště, datum narození a identifikační číslo
osoby (dále jen "identifikační číslo"), byloli
jí přiděleno; u fyzické osoby usazené v jiném než členském
státě, neníli
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky občanem členského státu
Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen
"členský stát") nebo jeho rodinným příslušníkem, též místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu v
České republice,
u právnické osoby obchodní firma nebo název, její sídlo, identifikační číslo, byloli
jí přiděleno; u
právnické osoby se sídlem v třetím státě též adresa pobočky obchodního závodu umístěné v České
republice,
pracovníkem osoba, která je s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru v
pracovněprávním vztahu, anebo člen statutárního orgánu nebo správní rady poskytovatele nebo
zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, nebo prokurista, pokud se přímo podílejí na poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo jsou za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru zodpovědní,
skupinou odbornosti poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
vázaného spotřebitelského úvěru, nebo
spotřebitelského úvěru na bydlení,
1.
2.
3.
4.
5.
j)
k)
l)
m)
n)
o)
a)
b)
c)
d)
e)
kapitálem nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru vlastní kapitál snížený o pohledávky z
nesplaceného základního kapitálu, o pohledávky z nesplaceného emisního ážia a o pohledávky z nesplacených
příplatků do fondů,
počátečním kapitálem součet
splaceného základního kapitálu,
splaceného emisního ážia,
povinných rezervních fondů,
ostatních fondů vytvořených z rozdělení zisku, které lze použít výhradně k úhradě ztráty uvedené v
účetní závěrce, a
rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a
schválené příslušným orgánem právnické osoby, o jehož rozdělení příslušný orgán právnické osoby
nerozhodl, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období,
zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovatel s domovským členským státem jiným než Česká republika,
který je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení,
domovským členským státem členský stát, ve kterém má zprostředkovatel, který je oprávněn
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení, své sídlo nebo skutečné sídlo,
hostitelským členským státem členský stát odlišný od domovského členského státu, ve kterém
zprostředkovatel spotřebitelského úvěru na bydlení má pobočku, nebo ve kterém dočasně jinak
zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení,
příslušným orgánem dohledu orgán jiného členského státu, který je oprávněn vykonávat dohled nad
zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení a který byl jako příslušný orgán oznámen Evropské
komisi.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
věřitelem poskytovatel nebo osoba, která nabyla pohledávku za spotřebitelem ze smlouvy o spotřebitelském
úvěru,
roční procentní sazbou nákladů celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procento z
celkové výše spotřebitelského úvěru, které se počítá podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
celkovou částkou, kterou má spotřebitel zaplatit, součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových
nákladů spotřebitelského úvěru,
celkovými náklady spotřebitelského úvěru veškeré náklady včetně úroků, provizí, daní, poplatků nebo jiných
obdobných peněžitých plnění a veškerých dalších plateb, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se
spotřebitelským úvěrem a které jsou poskytovateli známy, s výjimkou nákladů na notáře,
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
celkovou výší spotřebitelského úvěru souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici,
zápůjční úrokovou sazbou úroková sazba vyjádřená jako pevná nebo pohyblivá procentní sazba uplatňovaná
ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru,
pevnou zápůjční úrokovou sazbou jediná zápůjční úroková sazba sjednaná mezi poskytovatelem a
spotřebitelem na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru nebo více zápůjčních úrokových sazeb stanovených
pro dílčí období výhradně neměnnou konkrétní procentní hodnotou; nejsouli
ve smlouvě o spotřebitelském
úvěru jiném než na bydlení stanoveny všechny zápůjční úrokové sazby, považuje se pro účely spotřebitelského
úvěru jiného než na bydlení zápůjční úroková sazba za pevně stanovenou pouze pro dílčí období, pro která
jsou zápůjční úrokové sazby stanoveny výhradně neměnnou konkrétní procentní hodnotou sjednanou při
uzavření této smlouvy,
možností přečerpání výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují
aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele,
překročením faktické zpřístupnění více peněžních prostředků, než je zůstatek na platebním účtu nebo než je
smluvená možnost přečerpání,
referenční úrokovou sazbou úroková sazba, která se použije jako základ pro výpočet jakéhokoli úroku, jenž
má být uplatněn, a která pochází z veřejně přístupného zdroje a kterou mohou strany smlouvy ověřit, avšak
nemohou ji jakkoliv přímo ovlivnit,
trvalým nosičem dat jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně
tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto
informací v nezměněné podobě,
spotřebitelským úvěrem v cizí měně spotřebitelský úvěr na bydlení, který je v okamžiku uzavření smlouvy o
spotřebitelském úvěru na bydlení vyjádřen v jiné měně, než
ve které má spotřebitel příjem, z něhož má být spotřebitelský úvěr splácen,
ve které spotřebitel drží aktiva, z nichž má být spotřebitelský úvěr splácen, nebo
v měně členského státu, v němž má spotřebitel bydliště,
překlenovacím úvěrem spotřebitelský úvěr na bydlení, jehož účelem je dočasné finanční řešení situace
spotřebitele při přechodu k jinému spotřebitelskému úvěru na bydlení a který
nemá pevně stanovenou dobu trvání, nebo
má být splacen během 12 měsíců,
podmíněným závazkem nebo zárukou spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. a), který
zajišťuje jiný závazek a
o)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
umožňuje čerpání jistiny pouze při splnění podmínky stanovené ve smlouvě,
spotřebitelským úvěrem na bydlení s podílem na hodnotě nemovitosti spotřebitelský úvěr, u něhož je jistina,
která má být splacena, určena na základě smluvně stanoveného procentního podílu z hodnoty nemovitosti v
okamžiku splácení jistiny.
§ 4
Výjimky z působnosti
(1) Tento zákon se nepoužije na spotřebitelský úvěr
jiný než na bydlení, který byl sjednán s obchodníkem s cennými papíry, bankou, zahraniční bankou nebo
zahraniční osobou, která je oprávněna poskytovat investiční služby, jehož účelem je provedení operace s
investičním nástrojem3), s tím, že obchodník s cennými papíry, banka, zahraniční banka nebo zahraniční osoba,
která je oprávněna poskytovat investiční služby, jsou do této operace zapojeni,
jiný než na bydlení, sjednaný v podobě průběžného poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu,
za které spotřebitel může platit v průběhu jejich poskytování nebo dodávání formou splátek,
který byl sjednán s poskytovatelem provozujícím zastavárenský závod, při jehož poskytnutí je poskytovateli
přenechána movitá věc a poskytovateli nevzniká právo na vrácení peněz.
(2) Tento zákon se nepoužije na poskytování informací a doporučení v rámci činnosti osoby oprávněné k
výkonu advokacie podle zákona upravujícího výkon advokacie nebo notáře podle zákona upravujícího činnost
notářů.
(3) Tento zákon se nepoužije na poskytování informací a doporučení v rámci řízení stávajícího dluhu při
provozování
činnosti insolvenčního správce,
činnosti bezplatného dluhového poradenství v rámci dobrovolnické služby podle zákona upravujícího
dobrovolnickou službu,
veřejně prospěšné činnosti právnickou osobou se statusem veřejné prospěšnosti, nebo
sociální služby podle zákona upravujícího sociální služby.
(4) Tento zákon se nepoužije na
příležitostné poskytování informací o produktech spotřebitelského úvěru v rámci jiné profesní činnosti, nebo
a)
b)
c)
d)
e)
pouhé poskytování obecných informací o produktech spotřebitelského úvěru, nebo obdobných informacích o
poskytovatelích nebo zprostředkovatelích za předpokladu, že účelem takové činnosti není napomáhat uzavření
nebo plnění ze smlouvy o spotřebitelském úvěru.
Omezení působnosti
§ 5
(1) Pouze § 1 až 4, § 122 až 124 a § 168 se použijí na spotřebitelský úvěr
jiný než na bydlení, sjednaný v podobě nájmu věci nebo leasingu s výjimkou závazků, u nichž je sjednáno
právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí
určité doby,
poskytovaný zaměstnavatelem jeho zaměstnancům jako vedlejší činnost s roční procentní sazbou nákladů
nižší, než je roční procentní sazba nákladů spotřebitelských úvěrů obvykle nabízených na trhu, a který není
obecně nabízen veřejnosti,
s výjimkou spotřebitelského úvěru na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. a), v podobě bezplatného odložení
platby stávajícího dluhu,
jiný než na bydlení, poskytovaný omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu na základě jiného právního
předpisu bezúročně nebo se zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé, nebo
obsažený ve smíru uzavřeném před soudem nebo jiným příslušným orgánem.
(2) Na spotřebitelský úvěr na bydlení poskytovaný omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu na základě
jiného právního předpisu bezúročně nebo se zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé, nebo za
podmínek, které jsou celkově výhodnější než podmínky na trhu obvyklé, pokud není zápůjční úroková sazba vyšší,
než je na trhu obvyklé, se použije pouze § 1 až 4, § 90, 91, § 94 až 100, § 122 až 124 a § 168.
(3) Na spotřebitelský úvěr poskytnutý bez úroku a jakékoli úplaty jiné než úhrady účelně vynaložených
nákladů přímo spojených se zajištěním spotřebitelského úvěru se použijí pouze § 1 až 4, § 122 až 124 a § 168.
(4) Na dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá v důsledku prodlení
spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele
alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě, se použijí pouze § 1 až 4, § 84, § 88 až 91, § 94, 97, § 99 odst. 3,
4 a 6, § 100 odst. 1 písm. b), odst. 2 až 4, § 101 odst. 2, § 102 odst. 1 a 4, § 104, 105, 108, 109, § 112 až 117 a
§ 120 až 177.
§ 6
(1) Na spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání splatný do 1 měsíce ode dne poskytnutí se použijí
pouze § 1 až 84, § 86 až 89, § 96, § 98 odst. 2, § 99 odst. 3, 4 a 6, § 100, § 101 odst. 1, § 102 odst. 2, 4 a 5, §
104, 105, 107, § 112 až 115 a § 120 až 177.
(2) Na spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení ve formě možnosti přečerpání splatný na požádání nebo do 3
a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
měsíců ode dne poskytnutí se použijí pouze § 1 až 84, § 86 až 94, § 96, § 98 odst. 2, § 99 odst. 3, 4 a 6, § 100, §
101 odst. 1, § 102 odst. 2, 4 a 5, § 104, 105, 107, § 112 až 115 a § 119 až 177.
(3) Na spotřebitelský úvěr ve formě překročení se použijí pouze § 1 až 83, § 108, § 112 až 114 a § 121 až
177.
(4) Na spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. a) se nepoužije povinnost uvádět roční procentní
sazbu nákladů, jestliže
odměnou poskytovatele za poskytnutí spotřebitelského úvěru je určitá částka plynoucí z výnosu z budoucího
prodeje práva k této nemovité věci a
úplné splacení spotřebitelského úvěru je podmíněno určitou právní skutečností.
ČÁST DRUHÁ
OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 7
Oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr
Poskytovat spotřebitelský úvěr jako podnikatel je oprávněna pouze
banka, zahraniční banka a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost
bank,
spořitelní a úvěrní družstvo za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních
družstev,
platební instituce a zahraniční platební instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím platební styk,
poskytovatel platebních služeb malého rozsahu za podmínek stanovených zákonem upravujícím platební styk,
instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz za podmínek stanovených zákonem
upravujícím platební styk,
vydavatel elektronických peněz malého rozsahu za podmínek stanovených zákonem upravujícím platební styk
a
nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru (§ 9) za podmínek stanovených tímto zákonem.
§ 8
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Některé podmínky činnosti osoby oprávněné poskytovat
spotřebitelský úvěr
(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může být při provozování činností uvedených v § 3
odst. 1 písm. a) bodech 1 až 4 zastoupen pracovníkem, samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo
zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru.
(2) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že
jeho pracovník, vázaný zástupce a jeho pracovník, zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho
pracovník splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73, a zajistí, že
tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.
(3) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, neníli
nebankovním poskytovatelem
spotřebitelského úvěru, musí splňovat požadavky podle § 15 odst. 2 písm. b), c), d), h) a l) a § 15 odst. 3 obdobně.
HLAVA II
NEBANKOVNÍ POSKYTOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
§ 9
Základní ustanovení
Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je právnická osoba, která je oprávněna poskytovat
spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, které jí
udělila Česká národní banka.
§ 10
Podmínky udělení oprávnění k činnosti
(1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
žadateli, pokud
je akciovou společností, evropskou společností, nebo společností s ručením omezeným,
má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,
je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele,
je odborně způsobilý,
má zřízenu dozorčí radu s takovými pravomocemi, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti
podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, jeli
společností s ručením
omezeným,
má počáteční kapitál alespoň ve výši stanovené tímto zákonem,
g)
h)
i)
j)
k)
splňuje požadavky na výkon činnosti podle § 15,
je jeho plán obchodní činnosti v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů podložený reálnými ekonomickými
propočty,
návrh pravidel jednání se zájemci o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru splňuje požadavky stanovené
tímto zákonem,
má průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů; podmínku průhledného a nezávadného původu finančních
zdrojů musí splňovat i ovládající osoba žadatele a
údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.
(2) Odstavec 1 písm. b) se nepoužije, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí českého právního řádu,
vyplývá povinnost umožnit žadateli poskytovat v České republice spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako
osobám se sídlem v České republice.
§ 11
Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti
(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru lze podat pouze
elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro
činnost nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru stanovených tímto zákonem. K žádosti se připojí
doklady prokazující splnění těchto podmínek.
(2) Rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 Česká národní banka vydá do 4 měsíců ode dne zahájení řízení.
(3) Vyhovíli
Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše nebankovního
poskytovatele spotřebitelského úvěru do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem
podle tohoto zákona (dále jen "registr"). Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí
nabývá právní moci okamžikem zápisu nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do registru. O zápisu
nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky
informuje žadatele.
(4) Pokud Česká národní banka žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele
spotřebitelského úvěru nevyhoví, žádost zamítne.
(5) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro činnost nebankovního
poskytovatele spotřebitelského úvěru stanovených tímto zákonem, její formáty a další technické náležitosti stanoví
prováděcí právní předpis.
§ 12
Trvání oprávnění k činnosti
(1) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru trvá do konce pátého
kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru
zapsán do registru.
a)
b)
c)
d)
(2) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru se prodlužuje vždy o dalších 60
měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí nebankovnímu poskytovateli spotřebitelského
úvěru zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.
(3) Způsob zaplacení správního poplatku stanoví prováděcí právní předpis.
§ 13
Zánik oprávnění k činnosti
(1) Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zaniká
zánikem právnické osoby,
oznámením o ukončení činnosti,
uplynutím doby trvání oprávnění, nebo
odnětím (§ 146).
(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. b) se podává elektronicky.
(3) Náležitosti oznámení, jeho formáty a další technické náležitostí stanoví prováděcí právní předpis.
§ 14
Kapitál
(1) Počáteční kapitál nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru musí činit alespoň 20 000 000 Kč.
Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru průběžně udržuje kapitál alespoň ve výši odpovídající 5 % objemu
poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů vykázaných ke konci kalendářního roku podle odstavce 2. Kapitál
nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru zároveň nesmí klesnout pod minimální výši počátečního kapitálu.
(2) Nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů je povinen ve lhůtě do 31. března každého roku
předkládat České národní bance výkaz činnosti zahrnující rozvahu, výkaz zisků a ztrát, objem spotřebitelských úvěrů
poskytnutých za uplynulý kalendářní rok a objem pohledávek po splatnosti delších než 3 měsíce vyplývajících z
poskytnutých spotřebitelských úvěrů.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla, formu a způsob předkládání ročního výkazu činnosti podle
odstavce 2.
§ 15
Některé požadavky na výkon činnosti
(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zavede a udržuje postupy a pravidla, která jsou vhodná z
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy a pravidla musí být přiměřená povaze, rozsahu a
složitosti činností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a musí zajišťovat řádné a plynulé poskytování
spotřebitelského úvěru.
(2) Postupy a pravidla podle odstavce 1 zahrnují
řádné administrativní a účetní postupy,
pravidla odměňování svých pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich
pracovníků, zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru a jejich pracovníků; tato pravidla nesmí
motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, zejména v oblasti pravidel jednání, přičemž odměňování
osob přímo se podílejících na posuzování úvěruschopnosti spotřebitele nesmí být závislé na počtu nebo podílu
schválených žádostí o spotřebitelský úvěr a odměňování osob přímo se podílejících na poskytování rady podle
§ 85 odst. 1 nesmí být na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména nesmí být
závislé na splnění prodejního cíle,
pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,
pravidla a postupy pro přijetí a ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení,
pravidla dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu,
průběžnou kontrolu dodržování povinností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru plynoucích z
tohoto zákona a jiných právních předpisů,
pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů,
pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení,
pravidla pro vymáhání pohledávek,
pravidla vnitřní a vnější komunikace,
kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací,
pravidla kontroly činnosti osob, jejichž prostřednictvím nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru
poskytuje spotřebitelský úvěr, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání
stanovených tímto zákonem, která zajišťují řádné plnění podmínek stanovených tímto zákonem těmito
osobami a řádný výkon jejich činnosti.
(3) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit
přiměřenost a účinnost zavedených postupů a pravidel.
ČÁST TŘETÍ
OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPROSTŘEDKOVÁVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
a)
b)
c)
d)
a)
b)
a)
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 16
Oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jako podnikatel je oprávněn za podmínek stanovených tímto zákonem
pouze
samostatný zprostředkovatel (§ 17),
vázaný zástupce (§ 27),
zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru (§ 37), nebo
zahraniční zprostředkovatel.
HLAVA II
SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ
§ 17
Samostatný zprostředkovatel
(1) Samostatným zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného
Českou národní bankou.
(2) Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává spotřebitelský úvěr na základě
smlouvy uzavřené v písemné formě s jednou nebo více osobami oprávněnými poskytovat spotřebitelský úvěr
(§ 7), nebo
smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřené se spotřebitelem.
§ 18
Podmínky udělení oprávnění k činnosti
(1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, pokud
má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,
b)
c)
d)
e)
je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele, který je právnickou
osobou,
je odborně způsobilý,
není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem
vázaného spotřebitelského úvěru,
údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.
(2) Odstavec 1 písm. a) se nepoužije, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá
povinnost umožnit žadateli zprostředkovávat v České republice spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako
osobám se sídlem v České republice.
(3) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli také tehdy,
pokud je bankou a v bankovní licenci má povolenu činnost finanční makléřství.
§ 19
Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti
(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky.
Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro činnost
samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto
podmínek.
(2) Vyhovíli
Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše samostatného
zprostředkovatele do registru. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní
moci okamžikem zápisu samostatného zprostředkovatele do registru. O zápisu samostatného zprostředkovatele do
registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.
(3) Pokud Česká národní banka žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
nevyhoví, žádost zamítne.
(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro činnost samostatného
zprostředkovatele stanovených tímto zákonem, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 20
Trvání oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po
kalendářním roce, ve kterém byl samostatný zprostředkovatel zapsán do registru.
(2) Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka
potvrdí samostatnému zprostředkovateli zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.
(3) Způsob zaplacení správního poplatku stanoví prováděcí právní předpis.
a)
b)
c)
d)
e)
§ 21
Povinné pojištění samostatného zprostředkovatele
(1) Samostatný zprostředkovatel musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit
spotřebiteli škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele stanovených tímto
zákonem s limitem pojistného plnění nejméně ve výši stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č.
1125/2014.
(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, bylali
sjednána, nepřekročila vyšší z
limitů 5 000 Kč nebo 1 % sjednaného limitu pojistného plnění.
§ 22
Zánik oprávnění k činnosti
(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele zaniká
smrtí fyzické osoby,
zánikem právnické osoby,
oznámením o ukončení činnosti,
uplynutím doby trvání oprávnění, nedojdeli
k prodloužení oprávnění podle § 20 odst. 2, nebo
odnětím (§ 146).
(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává elektronicky.
(3) Náležitosti oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
§ 23
Zastoupení samostatného zprostředkovatele
(1) Samostatný zprostředkovatel může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1
až 4 zastoupen pouze pracovníkem nebo vázaným zástupcem.
(2) Samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze tak, že on sám, jeli
fyzickou osobou, jeho pracovník, jeho vázaný zástupce a jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné
způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72, a je povinen zajistit, že tyto osoby si odborné znalosti a
dovednosti udržují.
(3) Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje pravidla kontroly činnosti svých pracovníků,
zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem, která zajišťují
řádné plnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost samostatného zprostředkovatele a řádné
provozování této jeho činnosti. Stejnou povinnost má samostatný zprostředkovatel u svých vázaných zástupců a
jejich pracovníků.
(4) Pravidla odměňování pracovníků, vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele a jeho pracovníků
nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, zejména v oblasti pravidel jednání. Odměňování osob
přímo se podílejících na poskytování rady podle § 85 odst. 1 nesmí být na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším
zájmu spotřebitele, zejména nesmí být závislé na splnění prodejního cíle.
§ 24
Střet zájmů
Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti
postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů.
§ 25
Systém vyřizování stížností
Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti
systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností.
§ 26
Přičitatelnost protiprávního činu samostatného
zprostředkovatele
Protiprávní čin, kterého se samostatný zprostředkovatel dopustil vůči třetí osobě při své činnosti, zavazuje
samostatného zprostředkovatele, i když jednal jménem poskytovatele; pokud však poskytovatel samostatného
zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě
škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.
HLAVA III
VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEHO OPRÁVNĚNÍ
§ 27
Vázaný zástupce
(1) Vázaným zástupcem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat
spotřebitelský úvěr na základě zápisu vázaného zástupce do registru.
(2) Vázaný zástupce zprostředkovává spotřebitelský úvěr výhradně pro jednoho zastoupeného na základě
smlouvy uzavřené v písemné formě.
a)
b)
§ 28
Ukončení zastoupení
(1) Zastoupený je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 27 odst. 2, zjistíli,
že vázaný
zástupce nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce; doručením právního jednání
směřujícího k ukončení závazku vázanému zástupci tento závazek zaniká.
(2) Vázaný zástupce je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 27 odst. 2, přestaneli
splňovat
podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce; doručením právního jednání směřujícího k
ukončení závazku zastoupenému tento závazek zaniká.
(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy
podle § 27 odst. 2 zanikl.
§ 29
Zápis do registru
(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 30 podaného zastoupeným zapíše do registru vázaného
zástupce, pokud
ten, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, není podle tohoto zákona samostatným
zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a
údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osob uvedených v oznámení v příslušném základním registru.
(2) Česká národní banka zapíše vázaného zástupce do registru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních
dnů ode dne doručení oznámení.
(3) O zápisu vázaného zástupce do registru nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu
Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného; části druhá a třetí správního řádu se
nepoužijí.
§ 30
Oznámení vázaného zástupce
(1) Zastoupený může oznámit pouze takového vázaného zástupce, který má sídlo i skutečné sídlo na území
České republiky. To neplatí, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost
umožnit tomu, kdo hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, zprostředkovávat v České republice spotřebitelský
úvěr za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.
(2) Oznámení vázaného zástupce může zastoupený podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České
národní banky pro registraci subjektů.
a)
b)
c)
d)
(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též identifikační údaje toho, kdo
hodlá provozovat činnost vázaného zástupce, a údaje o splnění podmínek činnosti vázaného zástupce podle tohoto
zákona.
(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 31
Uchovávání dokumentů
Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost vázaného zástupce
uchovává zastoupený po dobu trvání zápisu v registru a nejméně po dobu 5 let ode dne jeho zrušení.
§ 32
Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce
(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce vzniká zápisem vázaného zástupce do registru.
(2) V případě, že bude osoba oznámená jako vázaný zástupce více zastoupenými, bude Českou národní
bankou zapsána do registru pro prvního zastoupeného, který ji oznámil.
(3) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním
roce, ve kterém byl proveden zápis do registru.
(4) Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka
potvrdí zastoupenému zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.
(5) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance elektronicky, kterým
osobám se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.
(6) Způsob zaplacení správního poplatku a podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
§ 33
Zánik oprávnění k činnosti
(1) Oprávnění k činnosti vázaného zástupce zaniká
smrtí fyzické osoby,
zánikem právnické osoby,
oznámením o ukončení činnosti vázaného zástupce,
e)
f)
g)
zánikem závazku podle § 27 odst. 2 mezi vázaným zástupcem a zastoupeným,
zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona,
uplynutím doby trvání oprávnění, nedojdeli
k prodloužení oprávnění podle § 32 odst. 4, nebo
odnětím (§ 146).
(2) Vázaný zástupce podává oznámení podle odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného. Neposkytneli
mu zastoupený potřebnou součinnost, může vázaný zástupce podat oznámení samostatně.
(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává pouze prostřednictvím elektronické aplikace České
národní banky pro registraci subjektů.
(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 34
Zastoupení vázaného zástupce
Vázaný zástupce může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen
pouze pracovníkem.
§ 35
Odpovědnost zastoupeného za správní delikt vázaného zástupce
Za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti vázaného zástupce, s výjimkou správních deliktů podle § 150,
odpovídá zastoupený, jestliže k naplnění znaků správního deliktu došlo jednáním vázaného zástupce, které se za
účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za správní delikt přičítá zastoupenému.
§ 36
Přičitatelnost protiprávního činu vázaného zástupce
Protiprávní čin, kterého se vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele dopustil vůči třetí osobě při své
činnosti, zavazuje samostatného zprostředkovatele, i když vázaný zástupce jednal jménem poskytovatele; pokud
však poskytovatel samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za
splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.
HLAVA IV
ZPROSTŘEDKOVATEL VÁZANÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
A JEHO OPRÁVNĚNÍ
§ 37
a)
b)
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
(1) Zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je
oprávněn zprostředkovávat vázaný spotřebitelský úvěr určený k financování jím prodávaného zboží nebo jím
poskytované služby na základě zápisu zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného
do registru.
(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru zprostředkovává spotřebitelský úvěr výhradně na
základě smlouvy uzavřené v písemné formě se zastoupeným.
§ 38
Ukončení zastoupení
(1) Zastoupený je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 37, zjistíli,
že zprostředkovatel
vázaného spotřebitelského úvěru nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele
vázaného spotřebitelského úvěru. Doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku zprostředkovateli
vázaného spotřebitelského úvěru tento závazek zaniká.
(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle
§ 37, přestaneli
splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru; doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku zastoupenému tento závazek
zaniká.
(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy
podle § 37 zanikl.
§ 39
Zápis do registru
(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 40 podaného zastoupeným zapíše do registru
zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného, pokud
ten, kdo hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, není podle tohoto
zákona osobou oprávněnou poskytovat spotřebitelský úvěr, samostatným zprostředkovatelem nebo vázaným
zástupcem a
údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osob uvedených v oznámení v příslušném základním registru.
(2) Česká národní banka zapíše zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného
do registru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení.
(3) O zápisu zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru nebo
neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje
zastoupeného; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.
§ 40
Oznámení
(1) Zastoupený může oznámit pouze takového zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, který má
sídlo i skutečné sídlo na území České republiky. To neplatí, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního
řádu, vyplývá povinnost umožnit tomu, kdo hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského
úvěru, zprostředkovávat v České republice vázaný spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako osobám se
sídlem v České republice.
(2) Oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru může zastoupený podat pouze
prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.
(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též identifikační údaje osoby,
která hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, a v případě oznámení podle §
39 odst. 1 také údaje o splnění podmínek činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle tohoto
zákona.
(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 41
Uchovávání dokumentů
Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru uchovává zastoupený po dobu trvání zápisu v registru a nejméně po dobu 5 let ode dne jeho
zrušení.
§ 42
Vznik a trvání oprávnění k činnosti zprostředkovatele
vázaného spotřebitelského úvěru
(1) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného vzniká
zápisem zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru.
(2) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného trvá do
konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis zprostředkovatele
vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru.
(3) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného se
prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí zaplacení
správního poplatku danému zastoupenému bez zbytečného odkladu.
(4) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance elektronicky, kterým
osobám se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
(5) Způsob zaplacení správního poplatku a podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
§ 43
Zánik oprávnění k činnosti
(1) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného zaniká
smrtí fyzické osoby,
zánikem právnické osoby,
oznámením o ukončení činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru,
zánikem závazku mezi zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a zastoupeným podle § 37,
zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona,
uplynutím doby trvání oprávnění, nedojdeli
k prodloužení oprávnění podle § 42 odst. 3, nebo
odnětím (§ 146).
(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru podává oznámení podle odstavce 1 písm. c)
prostřednictvím zastoupeného. Neposkytneli
mu zastoupený potřebnou součinnost, může zprostředkovatel
vázaného spotřebitelského úvěru podat oznámení samostatně.
(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává pouze prostřednictvím elektronické aplikace České
národní banky pro registraci subjektů.
(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 44
Zastoupení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může být při provozování činností vedených v § 3 odst. 1
písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem.
§ 45
Odpovědnost zastoupeného za správní delikt zprostředkovatele
vázaného spotřebitelského úvěru
Za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, s výjimkou
a)
b)
správních deliktů podle § 151, odpovídá zastoupený, jehož vázaný spotřebitelský úvěr je zprostředkováván, jestliže
k naplnění znaků správního deliktu došlo jednáním zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, které se za
účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za správní delikt přičítá zastoupenému.
HLAVA V
ČINNOST ZPROSTŘEDKOVATELE NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO
ČLENSKÉHO STÁTU
Díl 1
Činnost zahraničního zprostředkovatele z jiného členského
státu v České republice
§ 46
Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele
z jiného členského státu
Zahraniční zprostředkovatel může na území České republiky zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v
rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn provozovat v domovském členském státě, a to
prostřednictvím pobočky, nebo
jinak než prostřednictvím pobočky.
§ 47
Zahájení činnosti zahraničního zprostředkovatele
z jiného členského státu v České republice
(1) Česká národní banka sdělí zahraničnímu zprostředkovateli podmínky jeho činnosti v České republice a
zapíše ho do registru ve lhůtě do 1 měsíce ode dne obdržení identifikačních údajů a potvrzení příslušného orgánu
dohledu o jeho zápisu do registru vedeného v jeho domovském členském státě.
(2) Zahraniční zprostředkovatel je oprávněn zahájit svoji činnost na území České republiky po uplynutí 1
měsíce ode dne, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského členského státu o splnění
informační povinnosti vůči České národní bance.
§ 48
Podmínky činnosti zahraničního zprostředkovatele
z jiného členského státu
(1) Zahraniční zprostředkovatel provozující činnost v České republice prostřednictvím pobočky je povinen
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení pouze tak, že jeho pracovníci splňují podmínky odborné
způsobilosti podle § 60 týkající se spotřebitelských úvěrů na bydlení a důvěryhodnosti podle § 72.
a)
b)
a)
b)
(2) Zahraniční zprostředkovatel provozující činnost v České republice jinak než prostřednictvím pobočky je
povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení pouze tak, že jeho pracovníci splňují podmínky odborné
způsobilosti podle § 60 odst. 3 a odst. 4 písm. c) bodů 2, 3, 5, 9 a 11 a důvěryhodnosti podle § 72.
(3) Zahraniční zprostředkovatel může v České republice zprostředkovávat pouze spotřebitelský úvěr nabízený
osobami, které jsou na území České republiky tento spotřebitelský úvěr oprávněny poskytovat.
§ 49
Zánik oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele
z jiného členského státu
Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele v České republice zaniká,
jestliže byla České národní bance doručena informace o ukončení činnosti tohoto zprostředkovatele v České
republice, nebo
jestliže takový zprostředkovatel pozbyl oprávnění k činnosti ve svém domovském členském státě.
Díl 2
Činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení
na území hostitelského členského státu
§ 50
Oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru
na bydlení na území hostitelského členského státu
(1) Samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce poskytovatele, kteří jsou oprávněni zprostředkovávat
spotřebitelský úvěr na bydlení, zapsaní do registru v České republice, mohou na území jiného členského státu
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v rozsahu, v jakém jsou tuto činnost oprávněni provozovat v České
republice, po splnění podmínek stanovených v § 51, a to
prostřednictvím pobočky, nebo
jinak než prostřednictvím pobočky.
(2) Zprostředkovatel podle odstavce 1 může zahájit svoji činnost na území jiného členského státu uplynutím 1
měsíce ode dne, kdy byl informován Českou národní bankou o splnění informační povinnosti podle § 51 odst. 3.
§ 51
Oznámení záměru provozovat činnost zprostředkovatele
spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského
a)
b)
c)
d)
členského státu
(1) Zprostředkovatel podle § 50 odst. 1, který hodlá zahájit svoji činnost na území jiného členského státu,
oznámí tento úmysl České národní bance; v případě vázaného zástupce poskytovatele tak činí zastoupený.
(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky.
(3) Česká národní banka do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela informaci podle odstavce 1, sdělí tuto informaci
příslušnému orgánu dohledu hostitelského členského státu včetně identifikačních údajů zprostředkovatele podle § 49
odst. 1. Součástí této informace je v případě vázaného zástupce poskytovatele též údaj o osobě zastoupeného a údaj
o tom, že zastoupený nese odpovědnost za činnost svého vázaného zástupce. Česká národní banka současně
informuje o tomto sdělení zprostředkovatele podle § 49 odst. 1; v případě vázaného zástupce poskytovatele tak činí
prostřednictvím zastoupeného. Zastoupený předá tuto informaci bez zbytečného odkladu svému vázanému zástupci.
§ 52
Oznámení ukončení činnosti zprostředkovatele
spotřebitelského úvěru na bydlení
Pokud zaniklo oprávnění k činnosti zprostředkovatele podle § 50 odst. 1, jehož územní rozsah činnosti
přesahoval hranice České republiky, informuje Česká národní banka o tomto zániku a jeho důvodech do 14 dnů
příslušné orgány dohledu ostatních členských států, kde byla činnost zprostředkovatele podle § 50 odst. 1
provozována.
ČÁST ČTVRTÁ
REGISTR
§ 53
Vedení registru
Registr spravuje a provozuje Česká národní banka. Registr je veden v elektronické podobě.
§ 54
Osoby zapisované do registru
Česká národní banka za podmínek stanovených tímto zákonem do registru zapisuje
nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru,
samostatného zprostředkovatele,
vázaného zástupce,
zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a
e)
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
a)
b)
zahraničního zprostředkovatele.
§ 55
Údaje zapisované do registru
(1) Do registru se u nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele,
vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zapisují tyto údaje včetně jejich změn:
identifikační údaje,
předmět činnosti podle tohoto zákona v rozsahu podle skupin odbornosti,
osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, pro kterou je samostatný
zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru činný,
datum vzniku oprávnění k činnosti a doba trvání oprávnění,
člen statutárního orgánu, ředitel, prokurista nebo jiná osoba, kteří jsou odpovědni za zprostředkování nebo
zprostředkování skutečně řídí,
u zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení se sídlem na území České republiky
územní rozsah jeho činnosti,
údaj o tom, zda je jeho činnost provozována v hostitelském členském státě; pokud ano, údaj o tom,
zda je provozována prostřednictvím pobočky nebo jinak než prostřednictvím pobočky, a
adresa pobočky, jeli
jeho činnost provozována v hostitelském členském státě prostřednictvím
pobočky,
datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod,
přehled o pravomocně uložených pokutách a vykonatelných opatřeních k nápravě uložených Českou národní
bankou,
datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku a
datum vstupu právnické osoby do likvidace.
(2) U zahraničního zprostředkovatele se do registru zapisují následující údaje včetně jejich změn
identifikační údaje,
údaje o charakteru provozované činnosti a osoby, pro které je činný,
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)
údaje o tom, zda je jeho činnost provozována prostřednictvím pobočky nebo jiným způsobem; jeli
jeho
činnost provozována prostřednictvím pobočky, zapisuje se adresa umístění pobočky v České republice,
datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku,
datum vstupu do likvidace a
údaje o ukončení činnosti.
(3) Zápis údajů podle odstavce 2 do registru provede Česká národní banka na základě informací předaných jí
příslušným orgánem dohledu domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele. Do registru mohou být
zapsány i jiné údaje, pokud byly příslušným orgánem dohledu domovského členského státu zahraničního
zprostředkovatele poskytnuty.
§ 56
Veřejnost registru a přístup k němu
Česká národní banka zpřístupňuje údaje uvedené v § 55 odst. 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V případě změn zůstávají trvale uveřejněny i předchozí údaje.
§ 57
Presumpce správnosti údajů uvedených v registru
Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do registru, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis
neodpovídá skutečnosti, s výjimkou údajů uvedených v § 55 odst. 1 písm. h) a i) a v § 55 odst. 2.
§ 58
Výpis z registru
(1) Na žádost vydá Česká národní banka elektronický výpis z registru prokazující stav evidovaný k okamžiku,
který je v tomto výpise uveden.
(2) Výpis z registru obsahuje alespoň
označení registru,
identifikační údaje registrované osoby,
předmět činnosti registrované osoby,
uvedení internetové adresy, kde lze ověřit její zápis do registru,
u zahraničního zprostředkovatele též údaj o registru, ve kterém je zapsán ve svém domovském členském
státě, a
f)
a)
b)
c)
datum vystavení výpisu.
§ 59
Změna údajů zapsaných v registru
(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, zastoupený ohledně údajů
týkajících se jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru oznámí bez
zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů, které jsou o nich zapsány v registru, a dále změnu údajů o
splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost,
rozhodnutí o úpadku, nebo
vstupu do likvidace.
(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na změny údajů, které jsou vedeny v základních registrech jako
referenční údaje.
(3) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky s výjimkou oznámení změny údajů podle § 55 odst. 1
písm. c), které se podává prostřednictvím internetové aplikace České národní banky pro registraci subjektů. K
oznámení se připojí doklady prokazující skutečnosti v něm obsažené.
(4) Změny údajů vedených v registru je Česká národní banka povinna provést do 5 pracovních dnů ode dne,
kdy se o změně dozvěděla, pokud změna není důvodem k odnětí oprávnění k činnosti.
(5) Další náležitosti oznámení, včetně příloh obsahujících doklady prokazující skutečnosti v oznámení
obsažené, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
ČÁST PÁTÁ
PERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADY K PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI
HLAVA I
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
§ 60
Odborná způsobilost
(1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných
znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.
(2) Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího
vzdělání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a)
b)
c)
(3) Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují
osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona. Odborná zkouška musí být vykonána
prokazatelným způsobem. Odborná zkouška může být také jen písemná.
(4) Odbornými znalostmi a dovednostmi pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se pro
účely tohoto zákona rozumí pro skupinu odbornosti
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, pokud existují,
znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení,
základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a
schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu
produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám,
poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru
znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu vázaného spotřebitelského úvěru,
znalosti regulace trhu vázaného spotřebitelského úvěru,
znalosti etických standardů trhu vázaného spotřebitelského úvěru, pokud existují,
znalosti úvěrování a produktů vázaného spotřebitelského úvěru,
znalosti doplňkových služeb souvisejících s vázaným spotřebitelským úvěrem,
základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a
schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu
produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám,
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení,
znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru na bydlení,
znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru na bydlení, pokud existují,
znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru na bydlení,
znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem na bydlení,
základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,
základní znalosti zásad postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot
poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení,
znalosti trhu nemovitých věcí,
znalosti postupu při koupi nemovité věci,
základní znalosti uspořádání a fungování katastru nemovitostí a
schopnosti řádně produkty spotřebitelského úvěru spotřebiteli vysvětlit, provést základní analýzu
produktů spotřebitelského úvěru a nabídnout spotřebiteli produkt, který vyhovuje jeho potřebám.
(5) Skupina odbornosti uvedená v odstavci 4 písm. a) zahrnuje také skupinu odbornosti uvedenou v odstavci 4
písm. b).
(6) Rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru a další požadavky na formu odborné zkoušky k jejich ověření stanoví prováděcí právní
předpis.
§ 61
Oprávnění pořádat odborné zkoušky
Pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona může
pouze akreditovaná osoba.
§ 62
Akreditovaná osoba
(1) Akreditovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí ten, komu byla Českou národní bankou udělena
akreditace.
(2) Česká národní banka zveřejní seznam akreditovaných osob způsobem umožňujícím dálkový přístup.
a)
b)
c)
d)
§ 63
Podmínky udělení nebo prodloužení akreditace
(1) Akreditace se uděluje v rozsahu skupin odbornosti.
(2) Česká národní banka udělí nebo prodlouží akreditaci žadateli, pokud
je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele,
má věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady pro činnost akreditované osoby, zejména splňuje
organizačnětechnické
požadavky na pořádání odborných zkoušek,
předloží zkouškový řád podle § 69 odst. 2 a
údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.
(3) Minimální rozsah požadavků na věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady žadatele o
udělení akreditace stanoví prováděcí právní předpis.
§ 64
Žádost o udělení akreditace a o změnu udělené akreditace
(1) Žádost o udělení akreditace nebo o změnu udělené akreditace lze podat pouze elektronicky.
(2) Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro udělení
akreditace stanovených v § 63 odst. 2. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek.
(3) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem, a to ve
lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance.
(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení akreditace
stanovených v § 63 odst. 2, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
§ 65
Trvání a prodloužení akreditace
(1) Akreditace se uděluje na dobu 5 let.
(2) Akreditaci je možné opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané
elektronicky.
(3) Česká národní banka žádosti o prodloužení akreditace vyhoví, pokud jsou splněny podmínky stanovené
tímto zákonem, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byla žádost doručena České národní bance. Nevydáli
Česká
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
národní banka v této lhůtě rozhodnutí, platí, že akreditace byla prodloužena.
(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh prokazujících splnění podmínek pro prodloužení akreditace
stanovených v § 63 odst. 2, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
§ 66
Změna údajů o akreditované osobě
(1) Akreditovaná osoba je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance změnu podmínek
uvedených v § 63 odst. 2, jakmile se o ní dozví. Oznámení se podává elektronicky.
(2) Náležitosti oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
§ 67
Zánik akreditace
Akreditace zaniká
smrtí fyzické osoby,
zánikem právnické osoby,
uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena, nebylali
akreditace prodloužena podle § 65 odst. 3, nebo
odnětím.
§ 68
Odnětí akreditace
(1) Česká národní banka akreditaci odejme, jestliže o to akreditovaná osoba požádá.
(2) Česká národní banka akreditaci může odejmout, jestliže
údaje, na jejichž základě byla akreditace udělena, byly nepravdivé nebo zavádějící,
akreditovaná osoba přestala splňovat podmínky pro udělení akreditace,
akreditovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila povinnosti stanovené tímto zákonem.
(3) Žádost podle odstavce 1 se podává elektronicky.
(4) Formáty žádosti a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
§ 69
Odborná zkouška
(1) Akreditovaná osoba provádí zkoušky na základě souboru zkouškových otázek, který připraví Česká
národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí.
(2) Při provádění odborné zkoušky postupuje akreditovaná osoba podle zkouškového řádu. Řádný průběh
odborné zkoušky zajišťuje akreditovaná osoba prostřednictvím komise.
(3) Akreditovaná osoba zveřejní s dostatečným předstihem způsobem umožňujícím dálkový přístup termín
konání zkoušky, kolik osob může v daném termínu zkoušku skládat, výši poplatku za vykonání zkoušky a zkouškový
řád.
(4) Akreditovaná osoba bez zbytečného odkladu informuje zkoušeného o výsledku odborné zkoušky.
(5) Minimální standard odborné zkoušky, pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových
otázek akreditovaným osobám, nakládání s nimi a jejich aktualizaci, způsob jednání a složení komise, požadavky na
zkouškový řád a na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení odborné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.
§ 70
Osvědčení o vykonání odborné zkoušky
Akreditovaná osoba vydá bez zbytečného odkladu osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku,
osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky, které obsahuje vždy
identifikační údaje osoby, která zkoušku vykonala,
identifikační údaje akreditované osoby,
údaj o rozsahu odborné zkoušky podle skupin odbornosti,
datum konání zkoušky,
seznam členů komise a
podpis osoby oprávněné jednat za akreditovanou osobu.
§ 71
Uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek
(1) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek, zejména záznamy o
průběhu a výsledcích odborných zkoušek a záznamy o vydaných osvědčeních o absolvování odborné zkoušky.
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
(2) Akreditovaná osoba uchovává dokumenty podle odstavce 1 nejméně po dobu 10 let ode dne konání
odborné zkoušky, jíž se dokumenty týkají; to platí i pro právního nástupce akreditované osoby a pro osobu, jejíž
akreditace zanikla.
HLAVA II
DŮVĚRYHODNOST
§ 72
Důvěryhodnost fyzických osob
(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje fyzická osoba, která je plně svéprávná a dává
předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.
(2) Důvěryhodnou pro účely tohoto zákona není fyzická osoba,
která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný
trestný čin spáchaný úmyslně,
ohledně jejíhož majetku bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem, nebo kdykoliv poté vydáno
rozhodnutí o úpadku,
která byla v posledních 5 letech před rozhodným dnem, nebo kdykoliv poté členem statutárního nebo
dozorčího orgánu nebo správní rady nebo jiného obdobného orgánu právnické osoby,
ohledně jejíhož majetku bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
na jejíž majetek byl prohlášen konkurs,
bylli
insolvenční návrh na majetek takové právnické osoby zamítnut proto, že majetek této právnické
osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
bylli
konkurs na její majetek zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující, nebo
které bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem odňato oprávnění k činnosti pro porušení podmínek
stanovených tímto zákonem.
(3) Odstavec 2 písm. b) nebo c) se nepoužije, jestliže fyzická osoba splňuje podmínky uvedené v odstavci 1, a
v odstavci 2 písm. b) nebo c) a zároveň insolvenční soud zrušil konkurs jinak než usnesením o zrušení
konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo jinak než proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující,
nebo soud zamítl insolvenční návrh jinak než proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení,
v odstavci 2 písm. c) a zároveň jde o osobu, která byla zvolena do funkce již za úpadku právnické osoby,
nebo
c)
a)
b)
c)
d)
v odstavci 2 písm. c) a zároveň jde o osobu, která se domůže v řízení podle zákona upravujícího zvláštní řízení
soudní určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře.
§ 73
Důvěryhodnost právnických osob
(1) Pro účely tohoto zákona se za důvěryhodnou považuje právnická osoba, jejíž dosavadní činnost dává
předpoklad řádného provozování činnosti podle tohoto zákona.
(2) Důvěryhodnou pro účely tohoto zákona není právnická osoba,
která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný
trestný čin spáchaný úmyslně,
nesplňujeli
podmínku důvěryhodnosti podle § 72 některý z členů jejího statutárního nebo dozorčího orgánu
nebo správní rady nebo jiného obdobného orgánu,
které bylo odňato oprávnění k činnosti pro porušení podmínek stanovených tímto zákonem,
ohledně jejíhož majetku bylo v posledních 5 letech před rozhodným dnem, nebo kdykoli poté, vydáno
rozhodnutí o úpadku.
(3) Odstavec 2 se nepoužije, jestliže právnická osoba splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 a v odstavci 2
písm. d), pokud insolvenční soud zrušil konkurs jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového
usnesení, nebo jinak než proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh jinak
než proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
(4) Jdeli
o právnickou osobu se sídlem na území jiného státu než České republiky, je dokladem o splnění
podmínek důvěryhodnosti potvrzení příslušného orgánu dohledu státu sídla právnické osoby.
§ 74
Rozhodný den
Rozhodným dnem se pro účely tohoto zákona rozumí den podání žádosti nebo oznámení podle tohoto zákona
a v případě pracovníka nebo člena dozorčího nebo jiného obdobného orgánu den zahájení jeho činnosti nebo vzniku
funkce.
ČÁST ŠESTÁ
PRAVIDLA JEDNÁNÍ
HLAVA I
a)
b)
a)
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 75
Odborná péče
Poskytovatel a zprostředkovatel je povinen provozovat svou činnost s odbornou péčí.
§ 76
Jednání se spotřebiteli
(1) Poskytovatel a zprostředkovatel jedná čestně, transparentně a zohledňuje práva a zájmy spotřebitele.
(2) Poskytovatel a zprostředkovatel jedná tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele,
samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru; u
vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru musí být z jeho jednání zřejmá osoba
zastoupeného.
§ 77
Obecná pravidla komunikace se spotřebiteli
(1) Poskytovatel a zprostředkovatel při komunikaci se spotřebitelem, včetně propagačního sdělení, nesmí
používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.
(2) Poskytovatel a zprostředkovatel zajistí, aby obsah komunikace byl
podán jasným, výstižným a zřetelným způsobem a
dostačující a přesný a nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval důležité skutečnosti, informace nebo
upozornění, zejména nepoužíval formulace, které mohou u spotřebitele vyvolávat klamné očekávání týkající se
dostupnosti spotřebitelského úvěru a výše jeho nákladů.
§ 78
Uchovávání dokumentů a záznamů
(1) Poskytovatel a zprostředkovatel při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru pořizují
dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jejich
povinností stanovených tímto zákonem.
(2) Poskytovatel při plnění povinnosti podle odstavce 1 uchovává zejména
smlouvy o spotřebitelském úvěru,
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
dokumenty nebo jiné záznamy týkající se posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, včetně údajů o spotřebiteli,
které poskytl do databáze podle § 88 odst. 1,
dokumenty nebo jiné záznamy týkající se poskytování, změny nebo zániku spotřebitelského úvěru, bylyli
pořízeny, včetně záznamu o poskytnuté radě podle § 85 odst. 3, záznamu o indexu použitém podle § 102
odst. 5, popřípadě obchodní podmínky, bylyli
součástí smluvního vztahu,
záznamy z jiné komunikace mezi poskytovatelem a spotřebitelem dokládající vznik, změnu nebo zánik
spotřebitelského úvěru, bylyli
pořízeny, a jeli
z této komunikace zřejmá totožnost spotřebitele, a
dokumenty nebo jiné záznamy uvedené v písmenech c) a d), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce
nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru.
(3) V případě, že tak nečiní poskytovatel podle odstavce 2, uchovává zprostředkovatel při plnění povinnosti
podle odstavce 1 zejména
smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru,
dokumenty a jiné záznamy týkající se zprostředkování spotřebitelského úvěru, bylyli
pořízeny, včetně
záznamu o poskytnuté radě podle § 85 odst. 3, popřípadě obchodní podmínky, bylyli
součástí smluvního
vztahu,
záznamy z jiné komunikace mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem dokládající vznik, změnu nebo zánik
spotřebitelského úvěru, bylyli
pořízeny a jeli
z této komunikace zřejmá totožnost spotřebitele, a
dokumenty a jiné záznamy uvedené v písmenech b) a c), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce.
(4) Poskytovatel a zprostředkovatel uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 1 po dobu nejméně 5 let
ode dne, kdy zanikl právní vztah, nebo došlo k jednání, na jehož základě tyto dokumenty nebo záznamy vznikly,
nebo 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta. Povinnost
uchovávat tyto dokumenty a záznamy podle jiných právních předpisů tím není dotčena.
(5) Povinnost uvedenou v odstavci 1 má i právní nástupce poskytovatele nebo zprostředkovatele a ten, jehož
oprávnění k činnosti zaniklo nebo bylo zrušeno.
(6) Záznam komunikace se spotřebitelem se pořizuje písemně nebo jiným průkazným způsobem a obsahuje
datum komunikace, dostatečnou identifikaci stran komunikace a obsah komunikace.
§ 79
Zákaz pobídek
Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout
platbu, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (dále jen "pobídka"), která může vést k porušení
povinnosti stanovené v této části. Pobídkou se pro účely tohoto zákona rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou
službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální povahy.
§ 80
Zákaz současného pobírání odměny od spotřebitele
i poskytovatele
Jednáli
samostatný zprostředkovatel jménem a na účet spotřebitele na základě smlouvy o zprostředkování
spotřebitelského úvěru a pobíráli
od spotřebitele za tuto činnost odměnu, nesmí současně ohledně spotřebitelského
úvěru, který je předmětem této smlouvy, jednat jménem a na účet poskytovatele a pobírat od něj odměnu.
§ 81
Použití pojmu nezávislý
Použít pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma nebo překlady do jiného jazyka je při
poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru oprávněn pouze poskytovatel nebo zprostředkovatel, kteří
zvažují produkty spotřebitelského úvěru od většiny poskytovatelů na trhu, a kteří zajistí, aby struktura odměňování
jejich pracovníků a zprostředkovatelů a jejich pracovníků nebyla na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu
spotřebitele, zejména aby nebyla závislá na prodejních cílech.
§ 82
Vstupní platba a odměna
(1) Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky
výplaty příštích odměn za tuto činnost.
(2) Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí odměny za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost odměňovanou osobou.
§ 83
Omezení plateb před poskytnutím spotřebitelského úvěru
(1) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nevzniká poskytovateli nebo zprostředkovateli právo na
odměnu nebo jinou platbu s výjimkou práva na náhradu daní, správních poplatků nebo jiných obdobných peněžitých
plnění a účelně vynaložených nákladů na ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru. Povinnost splnit
podmínky pro poskytnutí spotřebitelského úvěru ze stavebního spoření podle zákona upravujícího stavební spoření
tím není dotčena.
(2) V případě, že poskytovatel nebo zprostředkovatel vyžaduje po spotřebiteli náhradu nákladů na ocenění
nemovité věci poskytnuté jako zajištění spotřebitelského úvěru, je povinen vydat výsledek tohoto ocenění a jeho
odůvodnění spotřebiteli bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení.
HLAVA II
POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI A POSKYTOVÁNÍ RADY
1.
2.
1.
2.
3.
a)
b)
§ 84
Informace poskytované spotřebitelem
(1) Poskytovatel a zprostředkovatel před poskytnutím rady podle § 85 odst. 1 nebo posouzením
úvěruschopnosti spotřebitele podle § 86 zveřejní nebo spotřebiteli sdělí, jaké informace a doklady pro jejich ověření
musí spotřebitel poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti a
poskytnutí rady ohledně výběru pro spotřebitele vhodného produktu spotřebitelského úvěru a dobu pro jejich
poskytnutí. Tyto informace musí být přiměřené a nezbytné. Žádáli
poskytovatel o tyto informace prostřednictvím
zprostředkovatele, zprostředkovatel vyžádané informace předá poskytovateli.
(2) Spotřebitel poskytne poskytovateli nebo zprostředkovateli na základě požadavků poskytovatele nebo
zprostředkovatele podle odstavce 1 úplné a pravdivé informace. Pokud je to k posouzení úvěruschopnosti
spotřebitele nezbytné, poskytnuté informace je spotřebitel povinen poskytovateli nebo zprostředkovateli na jeho
žádost vysvětlit, popřípadě doplnit. Tyto informace je za účelem posouzení úvěruschopnosti spotřebitele poskytovatel
a zprostředkovatel povinen ověřit způsobem přiměřeným dané situaci, jeli
to nutné, též použitím nezávisle
ověřitelných údajů.
(3) Sdělené nebo zveřejněné informace podle odstavce 1 obsahují upozornění, že pokud spotřebitel nesplní
povinnost podle odstavce 2 a poskytovatel proto nebude schopen posoudit jeho úvěruschopnost, poskytovatel
spotřebitelský úvěr neposkytne.
(4) Závazek ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení nemůže být zrušen pouze proto, že informace
poskytnuté spotřebitelem podle odstavce 2 před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru byly neúplné. To
neplatí, pokud spotřebitel vědomě poskytl neúplné informace nebo vědomě poskytl informace nepravdivé.
§ 85
Pravidla poskytování rady
(1) Poskytujeli
poskytovatel nebo zprostředkovatel radu, činí tak na základě
analýzy
finanční situace spotřebitele, jeho požadavků, cílů a potřeb, která vychází z aktuálních informací, a
rizik, kterým může být spotřebitel vystaven po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru, a
výběru z dostatečného počtu vhodných produktů spotřebitelského úvěru v případě
samostatného zprostředkovatele a jeho vázaného zástupce dostupných na trhu,
poskytovatele a jeho vázaného zástupce dostupných alespoň z vlastní nabídky poskytovatele, nebo
zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru dostupných alespoň z nabídky všech
poskytovatelů, které zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru zastupuje.
a)
b)
c)
d)
(2) Poskytovatel nebo zprostředkovatel je povinen sdělit spotřebiteli, z kterých produktů kterých
poskytovatelů výběr podle odstavce 1 vychází.
(3) Spotřebitel obdrží v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat záznam o poskytnuté radě podle
odstavce 1, který obsahuje
požadavky, cíle a potřeby spotřebitele související s daným spotřebitelským úvěrem,
důvody, na kterých poskytovatel nebo zprostředkovatel zakládá svou radu podle odstavce 1 týkající se
uzavření vhodné smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo podstatné změny závazku z takové smlouvy,
vysvětlení dopadu uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo podstatné změny závazku z takové smlouvy
na spotřebitele, včetně souvisejících rizik, a
analýzu podle odstavce 1 písm. a).
(4) Právo poskytovatele poskytovat spotřebiteli doporučení podle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 3 nebo právo
zprostředkovatele poskytovat spotřebiteli doporučení podle § 3 odst. 1 písm. b) bodu 3 není dotčeno. V případě
poskytování doporučení podle věty první poskytovatel nebo zprostředkovatel informuje spotřebitele, že mu
neposkytuje radu podle pravidel stanovených tímto zákonem.
§ 86
Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
(1) Poskytovatel před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo změnou závazku z takové smlouvy
spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru posoudí úvěruschopnost spotřebitele na
základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od spotřebitele, a pokud je to
nezbytné, z databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nebo i z jiných zdrojů. Poskytovatel
poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z výsledku posouzení úvěruschopnosti spotřebitele vyplývá, že nejsou
důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet.
(2) Poskytovatel při posouzení úvěruschopnosti spotřebitele posuzuje zejména schopnost spotřebitele splácet
sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a
způsobu plnění dosavadních dluhů. Hodnotu majetku přitom zohledňuje tehdy, jestliže ze smlouvy o spotřebitelském
úvěru vyplývá, že spotřebitelský úvěr má být částečně nebo úplně splacen výnosem z prodeje majetku spotřebitele,
nikoli pravidelnými splátkami, nebo jestliže z finanční situace spotřebitele vyplývá, že bude schopen splácet
spotřebitelský úvěr bez ohledu na své příjmy.
§ 87
Důsledky porušení povinnosti posoudit
úvěruschopnost spotřebitele
(1) Poskytneli
poskytovatel spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1 větou druhou, je smlouva
neplatná. Spotřebitel může uplatnit námitku neplatnosti v tříleté promlčecí lhůtě běžící ode dne uzavření smlouvy.
Spotřebitel je povinen vrátit poskytnutou jistinu spotřebitelského úvěru v době přiměřené jeho možnostem.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
(2) Jeli
spor o to, jaká je doba odpovídající možnostem spotřebitele podle odstavce 1, určí tuto dobu na
návrh některé ze smluvních stran soud podle možností spotřebitele a v zájmu spravedlivého uspořádání práv a
povinností smluvních stran s přihlédnutím k příjmu spotřebitele a jeho celkovým sociálním a majetkovým poměrům.
(3) Změníli
se možnosti spotřebitele, může soud na návrh některé ze smluvních stran sjednanou dobu nebo
dobu určenou rozhodnutím změnit.
§ 88
Získávání informací z databází
(1) Osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr se mohou vzájemně informovat o údajích o dluzích, které
vypovídají o úvěruschopnosti spotřebitele, prostřednictvím databáze spravované právnickou osobou, která
zpracovává údaje o spotřebitelích za účelem posuzování jejich úvěruschopnosti,
poskytuje přístup k těmto údajům osobám oprávněným poskytovat spotřebitelský úvěr,
umožňuje osobám oprávněným poskytovat spotřebitelský úvěr se sídlem nebo skutečným sídlem v jiném
členském státě Evropské unie přístup k těmto údajům za stejných podmínek jako osobám se sídlem nebo
skutečným sídlem v České republice,
nepodmiňuje přístup osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr k těmto údajům oprávněním takové
osoby k činnosti banky, zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva,
zachovává ohledně získaných údajů mlčenlivost a chrání je před zneužitím a
uveřejní podmínky přístupu osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr k těmto údajům způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
(2) Poskytovatel je povinen k údajům získaným o spotřebiteli z databáze podle odstavce 1 přistupovat tak,
jako by šlo o údaje, které získal od spotřebitele sám. Poskytovatel může údaje o spotřebiteli získané prostřednictvím
databáze podle odstavce 1 využít výhradně pro vyhodnocení předpokladů řádného splácení jeho dluhů, zejména ke
splnění povinností podle § 85 a 86.
(3) Poskytovatel informuje spotřebitele v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů o svém
záměru vyhledávat o spotřebiteli údaje v databázi podle odstavce 1.
§ 89
Informace v případě odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr
Odmítneli
poskytovatel poskytnout spotřebiteli spotřebitelský úvěr v důsledku posouzení jeho
úvěruschopnosti, poskytovatel informuje spotřebitele bez zbytečného odkladu o tomto odmítnutí, a pokud je
důvodem neposkytnutí výsledek automatizovaného zpracování údajů, nebo vyhledávání v databázi podle § 88 odst.
1, poskytovatel spotřebitele vyrozumí o tomto výsledku a o použité databázi.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
HLAVA III
INFORMAČNÍ POVINNOSTI VŮČI SPOTŘEBITELI
Díl 1
Obecná ustanovení
§ 90
Obecná ustanovení o poskytování informací spotřebiteli
(1) Poskytovatel a zprostředkovatel poskytují informace požadované tímto zákonem spotřebiteli bezplatně.
(2) Neníli
tímto zákonem stanoveno jinak, informace poskytované spotřebiteli podle tohoto zákona se
poskytují v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
§ 91
Povinné informace uváděné v reklamě
(1) Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování reklamou, jejíž součástí je jakýkoliv
číselný údaj o jeho nákladech, musí reklama obsahovat
v případě spotřebitelského úvěru na bydlení jméno poskytovatele nebo tam, kde je to relevantní,
zprostředkovatele,
v případě požadavku na zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení informaci o tomto požadavku,
roční procentní sazbu nákladů, která musí být uvedena alespoň stejně zřetelně jako jakákoli informace o
zápůjční úrokové sazbě,
zápůjční úrokovou sazbu s rozlišením, zda jde o pevnou nebo pohyblivou zápůjční úrokovou sazbu nebo
kombinaci obou, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem, které jsou
součástí celkových nákladů spotřebitelského úvěru,
celkovou výši spotřebitelského úvěru,
výši jednotlivých splátek, v případě spotřebitelského úvěru na bydlení i jejich počet,
celkovou částku splatnou spotřebitelem,
dobu trvání spotřebitelského úvěru,
v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši
případné zálohy,
informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména
pojištění, jeli
uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených
k)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem, a
v případě, že je nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, upozornění, že změna směnného kurzu může ovlivnit
výši splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem.
(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) až j) se uvádějí formou reprezentativního příkladu.
(3) V případě spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení ve formě možnosti přečerpání splatného na
požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí spotřebitelského úvěru musí reklama obsahovat pouze informace
uvedené v odstavci 1 písm. a), b), d), e) a k).
§ 92
Informace trvale přístupné spotřebiteli
(1) Poskytovatel trvale zpřístupní v listinné podobě, na jiném trvalém nosiči dat, nebo na svých internetových
stránkách
své kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro
doručování elektronické pošty,
údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit jeho oprávnění k činnosti,
údaje o interním mechanismu vyřizování stížností,
údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,
údaje o orgánu dohledu,
obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od
spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti,
informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1,
účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné informace o tom, že účel čerpání spotřebitelského úvěru
není omezen,
formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je vyžadováno,
příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru,
typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně
souvisejících důsledků pro spotřebitele,
jeli
nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, uvedení této měny včetně vysvětlení důsledků, které pro
spotřebitele vyplývají z uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně,
reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru,
celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů,
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel
musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit,
možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek,
jeli
to relevantní, jasné a výstižné upozornění, že splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o
spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení celkové výše spotřebitelského úvěru,
podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru,
případný požadavek na ocenění nemovité věci, nákladů vyplývajících z tohoto ocenění pro spotřebitele a
informace o tom, zda je ocenění povinen provést spotřebitel,
informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, jeli
uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek, včetně
informace, zda je spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na nabídku daného poskytovatele nebo
zprostředkovatele, a
upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru.
(2) Informace podle odstavce 1 se týkají produktů spotřebitelského úvěru v aktuální nabídce poskytovatele.
§ 93
Informace týkající se zprostředkovatele
(1) Zprostředkovatel s dostatečným předstihem před zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytne
spotřebiteli informace o
tom, zda je samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného
spotřebitelského úvěru,
kontaktních údajích zprostředkovatele a zastoupeného, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní
číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty; uvede přitom, zda zastupuje poskytovatele nebo
zprostředkovatele,
registru, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele, registrační číslo a postup ověření
registrace zprostředkovatele v registru,
poskytování rady podle § 85 odst. 1 a informace o tom, z nabídky kterých poskytovatelů tato rada vychází,
zákazu svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou,
výši odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zprostředkovateli zaplatit za služby v
souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení; neníli
tato výše dosud známa, informuje
zprostředkovatel spotřebitele o tom, že bude skutečná částka později uvedena v předsmluvních informacích
poskytnutých podle § 94,
g)
h)
i)
j)
k)
výši odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli, neníli
to možné, způsob jejího výpočtu;
zprostředkovatel sdělí spotřebiteli, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od
poskytovatele nebo třetí osoby,
oprávnění spotřebitele vyžádat si údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním
spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské
úvěry zprostředkovatel zprostředkovává,
interním mechanismu vyřizování stížností,
možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra a
orgánu dohledu.
(2) Výši odměny podle odstavce 1 písm. g) je zprostředkovatel pro účely výpočtu roční procentní sazby
nákladů na spotřebitelský úvěr povinen sdělit také poskytovateli.
(3) Při prvním navázání kontaktu se spotřebitelem sdělí zprostředkovatel spotřebiteli alespoň informaci podle
odstavce 1 písm. a), a jeli
vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru, též
informaci o tom, kterého zastoupeného zastupuje.
Díl 2
Předsmluvní informace
§ 94
Poskytnutí a vysvětlení předsmluvních informací
(1) Informace podle § 95 až 98 poskytuje spotřebiteli poskytovatel.
(2) Poskytovatel poskytnuté informace spotřebiteli náležitě vysvětlí, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda
navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Náležité vysvětlení zahrnuje
především vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých podle odstavce 1, včetně důsledků prodlení s plněním
povinností spotřebitele z uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru, a základních informací o jednotlivých nabízených
produktech a jejich dopadech na spotřebitele, v případě doplňkových služeb s nimi svázaných též vysvětlení
následků pro spotřebitele spojených se samostatným ukončením jejich čerpání.
(3) Jeli
spotřebitelský úvěr zprostředkováván zprostředkovatelem, je zprostředkovatel povinen poskytnout
spotřebiteli informace a náležité vysvětlení stejně, jako je k tomu povinen poskytovatel. Tím nejsou dotčeny
povinnosti poskytovatele.
(4) Splníli
povinnost poskytnout informace a náležité vysvětlení zprostředkovatel, platí, že tuto povinnost splnil
i poskytovatel. Splníli
povinnost poskytnout informace a náležité vysvětlení poskytovatel, platí, že tuto povinnost
splnil i zprostředkovatel.
(5) Povinnost poskytnout informace a vysvětlení podle odstavce 3 se nevztahuje na zprostředkovatele
vázaného spotřebitelského úvěru. Tím není dotčena povinnost poskytovatele tyto informace a toto vysvětlení
poskytnout.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
§ 95
Informace poskytované před uzavřením smlouvy
o spotřebitelském úvěru
(1) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení, musí být spotřebiteli poskytnuty
informace o
druhu spotřebitelského úvěru,
kontaktních údajích poskytovatele, popřípadě zprostředkovatele, zejména poštovní adrese pro doručování,
telefonním čísle, popřípadě adrese pro doručování elektronické pošty,
celkové výši spotřebitelského úvěru a podmínkách jeho čerpání,
době trvání spotřebitelského úvěru,
zboží nebo službě a o jejich ceně, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, v případě
spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu a smlouvy o vázaném spotřebitelském
úvěru,
zápůjční úrokové sazbě, podmínkách upravujících použití této sazby a popřípadě o jakémkoliv indexu nebo
referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu
pro změnu zápůjční úrokové sazby; uplatňujíli
se za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše
uvedené informace o všech zápůjčních úrokových sazbách,
celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, a roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr, která
musí být dále vysvětlena prostřednictvím reprezentativního příkladu s uvedením veškerých předpokladů
použitých pro její výpočet, u které je poskytovatel povinen zohlednit požadavky na spotřebitelský úvěr, které
mu spotřebitel sdělil; stanovíli
smlouva o spotřebitelském úvěru různé způsoby čerpání s různými poplatky
nebo zápůjčními úrokovými sazbami a použijeli
poskytovatel předpoklad uvedený v části 2 bodě 2 přílohy č.
1 k tomuto zákonu, uvede, že jiné mechanismy čerpání uplatňované na tento typ spotřebitelského úvěru
mohou vést k vyšším ročním procentním sazbám nákladů na spotřebitelský úvěr,
výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, popřípadě o způsobu přiřazování plateb k jednotlivým
dlužným částkám s různými zápůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení,
platbách za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání, ledaže je otevření
účtu nepovinné, dále o platbách za používání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání a o
veškerých ostatních platbách vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru a o podmínkách, za nichž lze
tyto platby změnit,
případné povinnosti spotřebitele hradit notáři náklady spojené s uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru,
případné povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se smlouvou o spotřebitelském úvěru, jeli
uzavření smlouvy o doplňkové službě povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za
nabízených podmínek,
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
a)
b)
c)
stanovené úrokové sazbě použitelné v případě opožděných plateb nebo smluvní pokutě v případě prodlení
spotřebitele a o veškerých dalších důsledcích vyplývajících z prodlení spotřebitele,
případném požadovaném zajištění,
právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru,
právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých
nákladů a o způsobu jejich stanovení,
právu spotřebitele na okamžité a bezplatné vyrozumění o výsledku vyhledávání v databázi umožňující
posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, jeli
žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta na základě
vyhledávání v databázi a o údajích o použité databázi,
právu spotřebitele na bezplatné obdržení návrhu textu smlouvy o spotřebitelském úvěru,
době, po kterou je poskytovatel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy o spotřebitelském
úvěru nebo návrhem na uzavření této smlouvy, a
skutečnosti, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení
spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.
(2) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení musí být spotřebiteli poskytnuty informace
uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
§ 96
Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském
úvěru ve formě možnosti přečerpání
V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného na požádání nebo do 3 měsíců ode
dne poskytnutí musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. a) až d), f), l), p) a r) a dále
informace o
podmínkách a postupu směřujícím k ukončení spotřebitelského úvěru,
povinnosti spotřebitele zaplatit spotřebitelský úvěr na žádost poskytovatele v plné výši, jeli
taková povinnost
vyžadována, a
dalších nákladech spjatých se spotřebitelským úvěrem od okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru
a podmínkách, za nichž lze tyto náklady změnit.
§ 97
Informace poskytované před uzavřením dohody za účelem
odvrácení řízení o nárocích poskytovatele
a)
b)
c)
a)
b)
Sjednáváli
se dohoda podle § 5 odst. 4, musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v § 96 a dále
informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. g), h) a o).
§ 98
Informace poskytované při sjednávání smlouvy o spotřebitelském
úvěru formou hlasové telefonní komunikace
(1) Probíháli
předtím, než spotřebitel obdrží návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o
spotřebitelském úvěru podle § 105 odst. 2, jednání o smlouvě o spotřebitelském úvěru výlučně formou hlasové
telefonní komunikace, musí být spotřebiteli poskytnuty alespoň informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. c) až f). Dále
musí být spotřebiteli poskytnuty informace o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, a roční procentní sazbě
nákladů na spotřebitelský úvěr a výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést, popřípadě o způsobu
přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými zápůjčními úrokovými sazbami pro účely splácení. To
neplatí v případě spotřebitelského úvěru podle § 96 a 97 a spotřebitelského úvěru na bydlení. V případě
spotřebitelského úvěru na bydlení musí být spotřebiteli poskytnuty informace uvedené v části A oddílech 3 až 6
přílohy č. 4 k tomuto zákonu.
(2) Žádáli
spotřebitel prostřednictvím hlasové telefonní komunikace o okamžité zpřístupnění možnosti
přečerpání, musí mu být poskytnuty
v případě spotřebitelského úvěru podle § 96 informace uvedené v § 95 odst. 1 písm. c), f) a g) a § 96 písm.
b),
v případě spotřebitelského úvěru podle § 97 informace podle písmene a) a informace podle § 95 odst. 1
písm. d),
v případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání splatného do 1 měsíce ode dne poskytnutí
spotřebitelského úvěru informace podle písmene a).
§ 99
Forma poskytnutí informací
(1) Informace podle § 95 odst. 1 se poskytují prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze č. 2 k tomuto
zákonu.
(2) Informace podle § 95 odst. 2 se poskytují prostřednictvím formuláře Evropský standardizovaný informační
přehled, uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(3) Informace podle § 96 a 97 se poskytují prostřednictvím formuláře uvedeného v případě
spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
spotřebitelského úvěru na bydlení v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
a)
b)
a)
(4) Nestanovíli
zákon jinak, všechny informace musí být stejně výrazné. Jiné informace než uvedené v § 93
odst. 1 a § 95 až 97 se poskytují v samostatném dokumentu.
(5) Informace podle § 98 se poskytují prostřednictvím hlasové telefonní komunikace.
(6) Poskytnutím informací způsobem uvedeným v odstavcích 1 až 4 poskytovatel splní informační povinnosti
podle občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných se spotřebitelem.
§ 100
Doba pro poskytnutí předsmluvních informací
(1) Povinnost podle § 94 týkající se informací podle § 95 až 98 musí být splněna
bez zbytečného odkladu poté, co poskytovatel posoudil úvěruschopnost spotřebitele na základě informací
poskytnutých spotřebitelem podle § 84, a
s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo předtím, než spotřebitel
učiní závazný návrh na uzavření takové smlouvy.
(2) Povinnost podle § 94 musí být dále splněna vždy, když poskytovatel předkládá spotřebiteli návrh na
uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a informace podle § 95 až 98 dosud nebyly poskytnuty, nebo se takový
návrh od dříve poskytnutých informací liší.
(3) Jeli
spotřebitelský úvěr sjednáván na žádost spotřebitele prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku, které neumožňují poskytnutí předsmluvních informací v souladu s odstavcem 1, musí být informace podle § 95
až 97 poskytnuty v souladu s § 99 při uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a neníli
to možné, bez zbytečného
odkladu po uzavření této smlouvy.
(4) Jeli
spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení v podobě dohody podle § 5 odst. 4 sjednáván mimo prostor
obvyklý pro podnikání poskytovatele nebo zprostředkovatele, musí být informace o roční procentní sazbě nákladů
poskytnuta spotřebiteli v souladu s § 99 bez zbytečného odkladu po uzavření této dohody.
Díl 3
Informace poskytované během trvání závazku
§ 101
Informace poskytované během trvání spotřebitelského úvěru
(1) Poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou a
spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání poskytovat spotřebiteli pravidelně v přiměřeném intervalu výpis
obsahující informace o
období, ke kterému se informace podle písmen b) až h) vztahují,
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)
b)
c)
částce a datu čerpání spotřebitelského úvěru,
zůstatku z předchozího období a jeho datu,
novém zůstatku,
datu a výši úhrad provedených spotřebitelem,
použité zápůjční úrokové sazbě,
veškerých platbách se spotřebitelským úvěrem souvisejících, zaplacených v daném období a
minimální částce, která má být spotřebitelem zaplacena.
(2) Vyplýváli
ze smlouvy o spotřebitelském úvěru s pevně stanovenou dobou trvání umoření jistiny
spotřebitelského úvěru, poskytne poskytovatel spotřebiteli na požádání kdykoliv za trvání tohoto smluvního vztahu
tabulku umoření uvedenou v příloze č. 5 k tomuto zákonu.
§ 102
Informace o změně zápůjční úrokové sazby
(1) Jeli
ve smlouvě o spotřebitelském úvěru jiném než ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a
způsob změny zápůjční úrokové sazby, poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru informovat
spotřebitele o každé změně zápůjční úrokové sazby v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti, jinak není
tato změna vůči spotřebiteli účinná. Informace zahrnují
novou výši zápůjční úrokové sazby,
novou výši splátek po úpravě zápůjční úrokové sazby a
jeli
to relevantní, nový počet a četnost splátek podle písmene b).
(2) Jeli
ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a způsob zvýšení
zápůjční úrokové sazby nebo plateb, poskytovatel informuje po dobu trvání spotřebitelského úvěru o každém
zvýšení zápůjční úrokové sazby nebo plateb, a to v přiměřeném předstihu před nabytím jejich účinnosti, jinak není
toto zvýšení vůči spotřebiteli účinné.
(3) V případě spotřebitelského úvěru na bydlení s pevnou zápůjční úrokovou sazbou na určité období o délce
nejméně 1 roku, po němž následuje další období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o délce nejméně 1 roku,
poskytne poskytovatel spotřebiteli informace podle odstavce 1 nejpozději 3 měsíce před koncem období se
stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou.
(4) Smluvní strany se mohou dohodnout, že informace o změně zápůjční úrokové sazby uvedené v odstavcích
1 a 2 mohou být poskytovány spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném intervalu a informace uvedené v odstavci 2
mohou být součástí informací podle § 101 odst. 1, jeli
změna zápůjční úrokové sazby závislá na změně referenční
sazby a jeli
taková změna referenční sazby vhodným způsobem zveřejněna, zpřístupněna v provozovnách
poskytovatele a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení sdělena přímo spotřebiteli.
a)
b)
c)
d)
(5) Jeli
změna zápůjční úrokové sazby spotřebitelského úvěru závislá na změně referenční sazby nebo indexu,
informace o použité referenční sazbě nebo indexu musí být jasné, dostupné, objektivní a ověřitelné.
(6) Nemůželi
poskytovatel informovat spotřebitele o změně zápůjční úrokové sazby předem, protože změna
zápůjční úrokové sazby je stanovena prostřednictvím obchodu s investičním nástrojem podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu, poskytovatel informuje spotřebitele o tomto obchodu v dostatečném předstihu před
jeho konáním a o tom, jaký dopad na zápůjční úrokovou sazbu poskytovatel očekává.
§ 103
Informace o spotřebitelském úvěru v cizí měně
V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně informuje poskytovatel spotřebitele bez zbytečného
odkladu poté, co výše zbývající celkové částky, kterou má spotřebitel zaplatit, nebo výše jednotlivých splátek
dosáhne hodnot navýšených o 20 % oproti hodnotám vypočteným v korunách českých za použití směnného kurzu
platného k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a poté pravidelně, nejméně však jednou ročně, o
zbývající celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit,
výši jednotlivých splátek,
podmínkách uplatnění případného práva na změnu měny, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen, a
dalších opatřeních na omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu, která poskytovatel přijal v
souladu s § 116 odst. 2.
ČÁST SEDMÁ
SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
HLAVA I
SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
§ 104
Forma smlouvy
Smlouva o spotřebitelském úvěru vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat informace podle § 106 až 108 a
§ 109 odst. 1 uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem. Nesplnění této povinnosti nebo písemné formy
nemá za následek neuzavření nebo neplatnost smlouvy.
§ 105
Poskytnutí smlouvy spotřebiteli
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
(1) Poskytovatel nebo zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském
úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po uzavření této smlouvy.
(2) V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru předloží poskytovatel nebo
zprostředkovatel spotřebiteli návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o spotřebitelském úvěru, v
podobě návrhu textu této smlouvy.
§ 106
Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
(1) Smlouva o spotřebitelském úvěru musí vždy obsahovat tyto informace:
druh spotřebitelského úvěru,
kontaktní údaje smluvních stran, a jeli
spotřebitelský úvěr zprostředkován, též kontaktní údaje
zprostředkovatele, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování
elektronické pošty,
celkovou výši spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání,
dobu trvání spotřebitelského úvěru, neníli
to možné, způsob jejího určení,
určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, jdeli
o
spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo vázaný spotřebitelský úvěr,
zápůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby a popřípadě údaj o jakémkoliv indexu nebo
referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční zápůjční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a
postupu pro změnu zápůjční úrokové sazby; uplatňujíli
se za různých okolností různé zápůjční úrokové sazby,
uvádějí se tyto informace o všech zápůjčních úrokových sazbách,
roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a
celkovou částku, kterou má spotřebitel zaplatit, vyjádřenou číselným údajem a vypočtenou k okamžiku
předpokládaného uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru,
výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a popřípadě způsob přiřazování plateb k jednotlivým
dlužným částkám s různými úrokovými sazbami pro účely splácení; pokud u spotřebitelského úvěru na bydlení
není možné k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení určit výši, počet a četnost plateb,
jež má spotřebitel provést, uvede poskytovatel podmínky, na nichž výše, počet a četnost plateb, jež má
spotřebitel provést, závisí,
vyplýváli
ze smlouvy o spotřebitelském úvěru s pevně stanovenou dobou jeho trvání umoření jistiny
spotřebitelského úvěru, informaci o právu obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření uvedené v
příloze č. 5 k tomuto zákonu kdykoliv během trvání závazku z takové smlouvy,
soupis uvádějící doby a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující se či jednorázové platby,
majíli
být tyto platby a úroky splaceny bez umoření jistiny,
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
a)
případnou povinnost spotřebitele hradit platby za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební
transakce a čerpání, jejich výši, jeli
poskytovateli známa, a podmínky, za nichž lze tyto platby změnit, ledaže
je otevření účtu nepovinné, povinnost spotřebitele hradit platby za používání platebních prostředků pro
platební transakce i čerpání, jejich výši, jeli
poskytovateli známa, a veškeré další platby vyplývající ze
smlouvy o spotřebitelském úvěru,
úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku uzavření smlouvy o
spotřebitelském úvěru a podmínky pro její úpravu a další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele,
informaci o případných nákladech na služby notáře či jiných obdobných nákladech a jejich výši, jeli
poskytovateli známa,
požadavek na případné zajištění nebo pojištění,
informaci o právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení a lhůtě, během níž
může být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva, včetně informace o povinnosti
spotřebitele zaplatit čerpanou jistinu a příslušný úrok podle § 118 odst. 4, jakož i o částce úroku splatné za
den,
informaci o právech vyplývajících z § 119 odst. 1 a 3 a podmínkách jejich uplatnění,
informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu
vzniklých nákladů a u spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení informaci o způsobu jejich stanovení,
informaci o způsobu ukončení smluvního vztahu,
informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,
označení příslušného orgánu dohledu a
informaci o tom, zda případné použití kapitálu vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení
spotřebitelského úvěru povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.
(2) Smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně obsahuje též informaci o opatření, které poskytovatel přijal v
souladu s § 116 odst. 1. Neomezujeli
toto opatření kurzové riziko, jemuž je spotřebitel vystaven, na změnu
směnného kurzu nižší než 20 %, obsahuje smlouva též ilustrativní příklad, jaký vliv bude mít 20% změna směnného
kurzu na závazek spotřebitele ze smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně.
§ 107
Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
ve formě možnosti přečerpání
V případě spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání, kde spotřebitelský úvěr musí být splacen na
požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí spotřebitelského úvěru, musí smlouva o spotřebitelském úvěru
obsahovat tyto informace:
informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. a) až d), f) a o),
b)
c)
d)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
upozornění, že spotřebitel může být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru, vyplýváli
tato možnost ze smlouvy,
informace o platbách platných od okamžiku uzavření smlouvy a o podmínkách, za nichž lze tyto platby změnit,
a
celkové náklady spotřebitelského úvěru, vypočtené k okamžiku předpokládaného uzavření smlouvy o
spotřebitelském úvěru.
§ 108
Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
ve formě možnosti překročení
(1) Jeli
ve smlouvě o platebních službách spotřebiteli umožněno překročení, musí tato smlouva obsahovat
informace o
zápůjční úrokové sazbě a podmínkách použití této sazby,
referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční zápůjční úrokovou sazbu a
možných sankcích, úrocích z prodlení za toto překročení a jiných platbách.
(2) Informace uvedené v odstavci 1 je poskytovatel zároveň povinen poskytovat spotřebiteli pravidelně a v
přiměřeném intervalu v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
(3) Jestliže dojde k výraznému překročení, které trvá déle než 1 měsíc, poskytovatel bezodkladně spotřebitele
v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat informuje o
tomto překročení,
jeho výši,
zápůjční úrokové sazbě a
možných sankcích, úrocích z prodlení za toto překročení a jiných platbách.
§ 109
Informace v dohodě za účelem odvrácení řízení
o nárocích poskytovatele
(1) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele ze spotřebitelského úvěru jiného
než na bydlení odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání
jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě o spotřebitelském úvěru, musí
obsahovat informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. a) až i), l) a q). Tato dohoda, pokud je uzavírána mimo
a)
b)
c)
prostor obvyklý pro podnikání poskytovatele nebo zprostředkovatele, nemusí obsahovat informaci o roční procentní
sazbě nákladů, jeli
tato informace poskytnuta spotřebiteli bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.
(2) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele ze spotřebitelského úvěru na
bydlení odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve
svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě o spotřebitelském úvěru, musí
obsahovat informace stanovené v § 106 odst. 1 písm. b) až f), h), i), l) a q).
§ 110
Důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy
o spotřebitelském úvěru
(1) Neobsahujeli
smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové sazbě, o roční procentní
sazbě nákladů nebo o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, nebylali
ohledně některé z těchto informací
dodržena písemná forma smlouvy, nebo nebyloli
písemné vyhotovení smlouvy obsahující tyto informace poskytnuto
spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, platí, že zápůjční úrokovou sazbou je repo sazba
uveřejněná Českou národní bankou, platná v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebylali
sjednána
zápůjční úroková sazba nižší. K ujednáním o jiných platbách sjednaných ve smlouvě o spotřebitelském úvěru se
nepřihlíží.
(2) Obsahujeli
smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o zápůjční úrokové sazbě, která je nižší, než
odpovídá informaci o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, snižuje se celková částka, kterou má spotřebitel
zaplatit, tak, aby odpovídala zápůjční úrokové sazbě uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Obsahujeli
smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit, která je nižší, než
odpovídá informaci o zápůjční úrokové sazbě, snižuje se zápůjční úroková sazba tak, aby odpovídala celkové
částce, kterou má spotřebitel zaplatit, uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.
(3) Obsahujeli
smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o roční procentní sazbě nákladů, která je nižší, než
odpovídá skutečnosti, snižuje se zápůjční úroková sazba a celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, tak, aby
odpovídaly roční procentní sazbě nákladů uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.
(4) Byloli
sjednáno, že spotřebitel bude plnit ve splátkách, zohlední se změny vyplývající z odstavců 1 až 3
poměrně v jednotlivých splátkách. Věřitel na žádost spotřebitele vypočte novou výši splátek a sdělí ji spotřebiteli.
(5) Neobsahujeli
smlouva o spotřebitelském úvěru v rozporu se zákonem písemnou informaci o
některém právu věřitele vůči spotřebiteli nebo o podmínkách, za kterých může věřitel toto právo uplatnit, platí,
že věřitel toto právo nemá,
některé povinnosti spotřebitele vůči věřiteli nebo o podmínkách, za kterých je spotřebitel povinen tuto
povinnost splnit, platí, že spotřebitel tuto povinnost nemá,
podmínkách, za kterých může spotřebitel uplatnit některé právo vůči věřiteli, platí, že spotřebitel může toto
právo vykonat, i když tyto podmínky nejsou splněny.
(6) Odstavec 5 se použije obdobně, jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru v rozporu se zákonem obsahuje
informaci o právu nebo povinnosti nebo o podmínkách jejich uplatnění nebo splnění, která neodpovídá donucujícímu
ustanovení zákona.
§ 111
Doba na rozmyšlenou
Předkládáli
poskytovatel spotřebiteli návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem smlouvy o
spotřebitelském úvěru na bydlení, nesmí poskytovatel tento návrh během 14 dní změnit ani odvolat, ledaže během
této doby vyšly najevo okolnosti týkající se úvěruschopnosti spotřebitele, na jejichž základě je poskytovatel povinen
úvěr v souladu s § 86 odst. 1 za nabídnutých podmínek neposkytnout. Sdělíli
spotřebitel poskytovateli nebo
zprostředkovateli do 14 dní ode dne, kdy mu byl návrh smluvních podmínek předložen, že tento návrh přijímá, je
poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu uzavřít se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení
na základě předloženého návrhu smluvních podmínek. Ustanovení § 1787 občanského zákoníku se použije
obdobně.
HLAVA II
NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
§ 112
Vyloučení použití směnky nebo šeku
(1) Ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek.
(2) Odstavec 1 se nepoužije pro spotřebitelský úvěr na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. b), který po
přechodnou dobu nelze dostatečně zajistit zástavním právem podle § 113 odst. 2. Takový spotřebitelský úvěr na
bydlení je možné zajistit směnkou nikoli na řad, kterou je věřitel povinen vrátit spotřebiteli neprodleně po zajištění
spotřebitelského úvěru na bydlení zástavním právem podle § 113 odst. 2.
(3) Poskytovatel a zprostředkovatel společně a nerozdílně nahradí spotřebiteli škodu způsobenou porušením
zákazu stanoveného v odstavci 1.
§ 113
Zajištění spotřebitelského úvěru
(1) Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru ve zcela
zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. To neplatí v případě spotřebitelského úvěru na bydlení podle
§ 2 odst. 2 písm. b) nebo c) a v případě, že koupě nebo zachování vlastnictví předmětu zajištění je financováno
spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení zajištěným tímto předmětem.
(2) Jeli
k zajištění spotřebitelského úvěru užita nemovitá věc nebo věcné právo k nemovité věci, může mít toto
zajištění pouze formu zástavního práva; k jiným ujednáním, jejichž účelem je zajištění spotřebitelského úvěru, se
nepřihlíží.
(3) Při oceňování předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení se předmět zajištění ocení cenou
obvyklou podle zákona upravujícího oceňování majetku. Ocenění předmětu zajištění musí být nestranné a objektivní
a musí být zaznamenáno v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Osoby provádějící ocenění předmětu
zajištění musí být důvěryhodné, odborně způsobilé a dostatečně nezávislé na procesu poskytování spotřebitelského
a)
b)
c)
a)
b)
c)
úvěru.
§ 114
Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
Při poskytování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo
multimediální zprávy nelze pro přístup ke službám použít telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou, zejména telefonní
číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou, telefonní číslo pro přístup ke službám univerzálního přístupového
čísla nebo telefonní číslo pro přístup ke službám se sdílenými náklady podle jiného právního předpisu4).
§ 115
Omezení vázaného poskytování spotřebitelského úvěru
(1) Zakazuje se vázat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává
doplňková služba, pokud není možno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové
službě.
(2) Jeli
uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru podmíněno uzavřením pojistné smlouvy, nesmí poskytovatel
spotřebitele omezovat při výběru pojistitele.
(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na
bezplatný platební nebo spořicí účet, jehož účelem je shromažďovat peněžní prostředky pro splácení nebo
obsluhu spotřebitelského úvěru,
stavební spoření podle zákona upravujícího stavební spoření, nebo
pojištění vozidla, které je spotřebitelským úvěrem financováno.
§ 116
Omezení rizik vyplývajících ze sjednání spotřebitelského úvěru
v cizí měně
(1) Jeli
uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně, poskytovatel umožní spotřebiteli za podmínek,
které určí smlouva o spotřebitelském úvěru, změnu měny, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen, na měnu
ve které měl spotřebitel hlavní příjem v době, kdy bylo provedeno poslední posouzení jeho úvěruschopnosti
ve vztahu k danému spotřebitelskému úvěru,
ve které spotřebitel držel aktiva, z nichž má být spotřebitelský úvěr splácen, v době, kdy bylo provedeno
poslední posouzení jeho úvěruschopnosti ve vztahu k danému spotřebitelskému úvěru,
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
členského státu, v němž měl spotřebitel bydliště v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebo
členského státu, v němž má spotřebitel bydliště v okamžiku, kdy žádá o změnu měny, v níž je vyjádřen
spotřebitelský úvěr.
(2) Neumožníli
poskytovatel spotřebiteli změnu měny, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen, zajistí jiné
mechanismy k omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu mezi měnou, v níž je spotřebitelský úvěr
vyjádřen a korunou českou; jeli
spotřebitelský úvěr v cizí měně vyjádřen v korunách českých, mezi korunou českou
a měnou podle odstavce 1 odlišnou od koruny české.
(3) Ke změně měny, v níž je vyjádřen spotřebitelský úvěr, podle odstavce 1, se použije kurz vyhlášený Českou
národní bankou pro den, kdy spotřebitel o změnu měny požádal, neníli
ve smlouvě o spotřebitelském úvěru na
bydlení stanoveno jinak.
HLAVA III
NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
§ 117
Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
(1) Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání
spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského
úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k
předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.
(2) Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu účelně vynaložených
nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.
(3) Věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 2, pokud předčasné
splacení bylo provedeno
v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru,
u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání,
v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,
u spotřebitelského úvěru na bydlení do 3 měsíců poté, co poskytovatel spotřebiteli sdělil novou výši zápůjční
úrokové sazby podle § 102 odst. 3,
u spotřebitelského úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v
postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela nebo partnera, pokud
tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na bydlení, nebo
u spotřebitelského úvěru na bydlení do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede
dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.
a)
b)
c)
(4) Výše náhrady nákladů podle odstavce 2 nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše
spotřebitelského úvěru, přesahujeli
doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru
1 rok. Neníli
tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené
části celkové výše spotřebitelského úvěru. Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je věřitel
oprávněn požadovat v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou
předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba
nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr
zajištěn, kdy spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o
spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu nákladů
podle odstavce 2, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně
však částku 50 000 Kč.
(5) Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od
předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od
předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.
(6) Spotřebiteli, který sdělí poskytovateli svůj úmysl spotřebitelský úvěr na bydlení předčasně splatit,
poskytovatel bez zbytečného odkladu poskytne za účelem zvážení důsledků předčasného splacení
vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset spotřebitel v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na
jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením,
údaje o výši náhrady nákladů poskytovatele podle odstavce 2 s uvedením veškerých předpokladů pro její
výpočet a
informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace o tom, za jakých
podmínek nesmí věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 3.
§ 118
Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném
než na bydlení
(1) Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a
bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. V případě, že tato smlouva neobsahuje
informace podle § 106 až 108 nebo § 109 odst. 1, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, co
poskytovatel spotřebiteli chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
(2) Od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení lze odstoupit podle odstavce 1 v písemné formě,
a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za
zachovanou, jeli
odstoupení odesláno poskytovateli v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.
(3) Odstoupením od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení se spotřebitelský úvěr jiný než na
bydlení od počátku ruší. Poskytovatel nemá právo požadovat po spotřebiteli žádné plnění s výjimkou plnění
uvedeného v odstavci 4.
a)
b)
c)
(4) Došloli
k odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, je spotřebitel povinen poskytovateli bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit
jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru,
úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za
období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a
případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám
pověřeným výkonem veřejné správy.
(5) Pokud poskytovatel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou a poskytovatelem poskytuje
doplňkovou službu související se smlouvou o spotřebitelském úvěru, odstoupením od této smlouvy zaniká i závazek
ze smlouvy o doplňkové službě. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy
k odstoupení od smlouvy došlo.
(6) Máli
spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle tohoto zákona,
ustanovení občanského zákoníku upravující odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo
smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory se nepoužijí.
§ 119
Zánik vázaného spotřebitelského úvěru
(1) Jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby
je plně nebo částečně hrazena vázaným spotřebitelským úvěrem, vázaný spotřebitelský úvěr zaniká. O této
skutečnosti je spotřebitel povinen poskytovatele informovat. Zánik vázaného spotřebitelského úvěru nesmí být
spojován s uplatněním jakýchkoliv sankcí ze strany poskytovatele nebo třetí osoby.
(2) Jestliže byla smlouva o koupi zboží uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití
prostředků komunikace na dálku a spotřebitel zboží vrátil prodávajícímu, není spotřebitel povinen vrátit poskytovateli
poskytnuté peněžní prostředky dříve, než mu bude prodávajícím vrácena kupní cena.
(3) Poskytovatel ručí za peněžitý dluh prodávajícího nebo poskytovatele služby vůči spotřebiteli, jestliže
prodávající nebo poskytovatel služby tento dluh uznal v písemné formě co do důvodu a výše, nebo jestliže
pohledávka odpovídající tomuto dluhu byla přiznána rozhodnutím orgánu veřejné moci.
§ 120
Výpověď spotřebitelského úvěru
(1) Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou. Výpovědní
doba běží pouze tehdy, bylali
sjednána, a nesmí být delší než 1 měsíc. Za podání výpovědi nesmí být
poskytovatelem požadována úplata.
(2) Poskytovatel je oprávněn, jeli
to sjednáno ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, vypovědět v písemné
formě spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou, a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
Výpovědní doba nesmí být kratší než 2 měsíce.
a)
b)
c)
§ 121
Ukončení čerpání spotřebitelského úvěru
Jeli
to dohodnuto ve smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřené na dobu neurčitou, může poskytovatel
spotřebiteli z objektivních důvodů ukončit oprávnění čerpat spotřebitelský úvěr. O této skutečnosti a důvodech,
které ho k tomu vedou, musí poskytovatel spotřebitele informovat předem; neníli
to možné, pak bez zbytečného
odkladu po této skutečnosti. Informaci poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Ustanovení věty
druhé se nepoužije v případě, bráníli
poskytnutí takové informace jiný právní předpis.
HLAVA IV
POSTUP VĚŘITELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE
§ 122
Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele
(1) Věřitel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském
úvěru sjednat pouze
právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; pokud
byla ujednána náhrada vyšší, považuje se v této části za smluvní pokutu,
úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z
prodlení, nebo
smluvní pokutu.
(2) Uplatněná smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, jeli
spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy. Omezení podle věty první se neuplatní na souhrn
smluvních pokut uplatněných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, pokud je
tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti
peněžité povahy, nižší než 3 000 Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatněných ve
vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou spotřebitelského úvěru činí nejvýše 500 Kč.
(3) Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše
spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč.
§ 123
Výkon zástavního práva u spotřebitelského úvěru na bydlení
(1) Zástavní věřitel může zástavu zajišťující spotřebitelský úvěr na bydlení zpeněžit nejdříve po uplynutí 6
měsíců poté, co započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníkovi oznámil. Ustanovení § 1364 občanského
zákoníku se nepoužije. Zástavní věřitel v této době nemůže zástavnímu dlužníku bránit při prodeji zástavy za účelem
splacení dluhu.
(2) Byloli
započetí výkonu zástavního práva zapsáno do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav až poté,
co zástavní věřitel započetí výkonu zástavního práva zástavnímu dlužníku oznámil, běží doba 6 měsíců až ode dne
zápisu do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav.
(3) Bylali
před oznámením ujednána doba kratší, nepřihlíží se k tomu.
§ 124
Změna splatnosti spotřebitelského úvěru v důsledku prodlení
Staneli
se spotřebitelský úvěr v důsledku prodlení spotřebitele splatným, týká se tato splatnost pouze
nesplacené jistiny spotřebitelského úvěru, nikoli i budoucích nákladů spotřebitelského úvěru. Věřitel spotřebitele před
tím, než se úvěr stane v důsledku prodlení spotřebitele splatným, vyzve k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k
tomu lhůtu alespoň 30 dnů.
ČÁST OSMÁ
SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
HLAVA I
SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
§ 125
Forma smlouvy
Vyplýváli
ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru pro spotřebitele určitá povinnost, vyžaduje
taková smlouva písemnou formu a musí obsahovat informace stanovené v § 127 uvedené jasným, výstižným a
zřetelným způsobem, jinak je neplatná.
§ 126
Poskytnutí smlouvy spotřebiteli
Zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru v
listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po uzavření této smlouvy.
§ 127
Informace ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru
Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru musí vždy obsahovat tyto informace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu
pro doručování elektronické pošty,
informaci o výši odměny placené spotřebitelem; pokud není výše odměny zprostředkovateli v okamžiku
uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru známa, uvede zprostředkovatel způsob výpočtu
své odměny,
informaci o splatnosti odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli,
informace o úvěru, o jehož uzavření prostřednictvím zprostředkovatele má spotřebitel zájem, zejména
druh spotřebitelského úvěru,
dobu trvání spotřebitelského úvěru,
celkovou výši spotřebitelského úvěru,
podmínky čerpání spotřebitelského úvěru,
počet, četnost a nejvyšší výši měsíčních splátek,
nejvyšší celkové náklady spotřebitelského úvěru, které je spotřebitel ochoten nést s uvedením nejvyšší
zápůjční úrokové sazby, údaje, o kolik procent je spotřebitel ochoten přeplatit jistinu poskytnutého
spotřebitelského úvěru za dobu jeho trvání a následně vypočtenou roční procentní sazbou nákladů,
informaci o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 131 a
veškeré důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele při plnění závazku ze smlouvy o zprostředkování
spotřebitelského úvěru.
HLAVA II
NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
§ 128
Vyloučení použití směnky nebo šeku
(1) Ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského
úvěru nelze použít směnku nebo šek.
(2) Zprostředkovatel nahradí spotřebiteli škodu způsobenou porušením zákazu stanoveného v odstavci 1.
§ 129
Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
Při zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo
multimediální zprávy nelze pro přístup ke službám použít telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou, zejména telefonní
číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou, telefonní číslo pro přístup ke službám univerzálního přístupového
čísla a telefonní číslo pro přístup ke službám se sdílenými náklady4).
§ 130
Zákaz vázaného prodeje při zprostředkování
spotřebitelského úvěru
Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze vázat na uzavření jiné smlouvy.
HLAVA III
NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
§ 131
Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru
(1) Spotřebitel může od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru odstoupit bez uvedení důvodů a
bez sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k uzavření
smlouvy o spotřebitelském úvěru. V případě, že smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru neobsahuje
informace podle § 127, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy zprostředkovatel poskytl
spotřebiteli chybějící informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
(2) Od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru lze odstoupit podle odstavce 1 v písemné formě, a
to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za
zachovanou, jeli
odstoupení odesláno zprostředkovateli nejpozději v poslední den lhůty.
(3) Odstoupením od smlouvy se závazek ze smlouvy od počátku ruší.
(4) Máli
spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle tohoto
zákona, nepoužijí se ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách
uzavírané na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.
HLAVA IV
POSTUP ZPROSTŘEDKOVATELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE
§ 132
Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele
(1) Zprostředkovatel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o
zprostředkování spotřebitelského úvěru sjednat
a)
b)
c)
a)
b)
a)
b)
úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z
prodlení,
právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele, nebo
smluvní pokutu.
(2) Souhrn výše všech smluvních pokut uplatněných podle odstavce 1 písm. c) nesmí přesáhnout
0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, a
výši provize, kterou měl zprostředkovatel za zprostředkování spotřebitelského úvěru od spotřebitele nebo
poskytovatele obdržet.
ČÁST DEVÁTÁ
ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ
§ 133
Náklady zahrnuté do celkových nákladů spotřebitelského úvěru
(1) Pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů se použijí celkové náklady spotřebitelského úvěru s
výjimkou nákladů splatných spotřebitelem v důsledku neplnění některé z povinností stanovených ve smlouvě o
spotřebitelském úvěru a jiných nákladů než kupní ceny, které je spotřebitel povinen při koupi zboží nebo poskytnutí
služeb zaplatit bez ohledu na to, zda je transakce uskutečněna s využitím spotřebitelského úvěru nebo bez jeho
využití, jako jsou zejména správní poplatky spojené se zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.
(2) Do celkových nákladů spotřebitelského úvěru se dále započítávají náklady na ocenění nemovité věci, jeli
pro získání spotřebitelského úvěru nezbytné, a náklady na doplňkové služby, jeli
uzavření smlouvy o doplňkové
službě povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek.
(3) Náklady na doplňkové služby, jako je zejména pojistné, se zahrnují do celkových nákladů spotřebitelského
úvěru, s výjimkou případů, kdy
je uzavření smlouvy o doplňkové službě nepovinné a
v případě nákladů na zřízení nebo vedení účtu zaznamenávajícího platební transakce a čerpání, nákladů na
používání platebních prostředků pro platební transakce a čerpání a dalších nákladů spojených s platebními
transakcemi, byly náklady na tyto služby samostatně uvedeny ve smlouvě o spotřebitelském úvěru nebo v jiné
smlouvě uzavřené se spotřebitelem.
§ 134
Předpoklady výpočtu roční procentní sazby nákladů
(1) Výpočet roční procentní sazby nákladů úvěru je založen na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude trvat
po dohodnutou dobu a že poskytovatel a spotřebitel splní řádně a včas své povinnosti.
(2) Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru umožňuje změnu zápůjční úrokové sazby nebo změnu výše plateb
se spotřebitelským úvěrem souvisejících, které jsou zahrnuté do roční procentní sazby nákladů, avšak nelze je číselně
vyjádřit v době výpočtu, má se pro účely výpočtu za to, že zápůjční úroková sazba a ostatní platby zůstávají
neměnné a budou platit do konce účinnosti této smlouvy.
(3) Jestliže smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení umožňuje po počátečním období alespoň pěti let,
během něhož je dohodnuta pevná zápůjční úroková sazba, sjednání nové pevné zápůjční úrokové sazby na další
významně dlouhé období, zahrnuje výpočet doplňkové ilustrativní roční procentní sazby nákladů uváděné ve
formuláři Evropský standardizovaný informační přehled podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu pouze počáteční období
s pevnou zápůjční úrokovou sazbou a má se pro účely výpočtu za to, že na konci období s pevnou zápůjční
úrokovou sazbou je zbývající jistina splacena.
(4) V případě potřeby se při výpočtu roční procentní sazby nákladů použijí dodatečné předpoklady uvedené v
části 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu.
ČÁST DESÁTÁ
DOHLED
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 135
Osoby podléhající dohledu
(1) Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele, zprostředkovatele nebo osoby pořádající odborné
zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle tohoto zákona, stanovených tímto zákonem
a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014, vykonává Česká národní banka.
(2) Osoby podléhající dohledu jsou povinny poskytnout České národní bance při výkonu dohledu potřebnou
součinnost, zejména jsou povinny jí na vyžádání předložit informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy,
zprávy nebo s nimi spojené údaje, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou. To
platí obdobně pro toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně provozuje činnost podle tohoto zákona.
§ 136
Kontrola na místě
(1) Česká národní banka může v hostitelském členském státě provést kontrolu na místě týkající se
zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení u samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce
poskytovatele, jestliže to oznámí příslušnému orgánu dohledu hostitelského členského státu. Na žádost České
národní banky může tuto kontrolu na místě provést rovněž příslušný orgán dohledu hostitelského členského státu.
(2) Orgán domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele, který provozuje v České republice
svoji činnost prostřednictvím pobočky, je oprávněn provést kontrolu na místě v pobočce tohoto zahraničního
zprostředkovatele, jestliže to tento příslušný orgán oznámí České národní bance.
(3) U toho, kdo je důvodně podezřelý, že neoprávněně poskytuje nebo zprostředkovává spotřebitelské úvěry,
může Česká národní banka provést kontrolu na místě v rozsahu, který je nezbytný ke zjištění skutkového stavu
týkajícího se činnosti, která zakládá toto podezření.
§ 137
Povinnost mlčenlivosti
Pro povinnost mlčenlivosti při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použijí ustanovení zákona upravujícího
činnost bank o povinnosti mlčenlivosti při výkonu bankovního dohledu obdobně.
HLAVA II
DOHLED NAD ČINNOSTÍ ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
NA BYDLENÍ NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
§ 138
Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovávajícím
spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice
(1) Dohled nad dodržováním povinností podle § 3 odst. 2 písm. b), § 48 odst. 1 a 3, § 75 až 85, § 90 až 94,
§ 95 odst. 2 a § 133 a 134 zahraničním zprostředkovatelem, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v
České republice prostřednictvím pobočky, vykonává Česká národní banka.
(2) V případě, že zahraniční zprostředkovatel podle odstavce 1 neplní své povinnosti uvedené v odstavci 1,
Česká národní banka jej na tuto skutečnost upozorní a požádá jej o zjednání nápravy. Nezjednáli
tento zahraniční
zprostředkovatel nápravu, může mu Česká národní banka uložit opatření k nápravě. O uloženém opatření informuje
Česká národní banka příslušný orgán dohledu zahraničního zprostředkovatele.
(3) Jestliže opatření přijatá podle odstavce 2 nevedla k nápravě, Česká národní banka po informování
příslušného orgánu dohledu zahraničního zprostředkovatele může uložit další opatření k nápravě nebo pokutu za
správní delikt podle § 152 odst. 1, § 153 odst. 1 nebo § 155 odst. 1. Přijatá opatření oznámí Česká národní banka
bez zbytečného odkladu Evropské komisi.
(4) V případě, že Česká národní banka zjistí, že zahraniční zprostředkovatel, který zprostředkovává
spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice jinak než prostřednictvím pobočky, porušil povinnost uloženou
tímto zákonem na základě práva Evropské unie takovému zprostředkovateli, nebo v případě, že Česká národní
banka zjistí, že zahraniční zprostředkovatel, který zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice
prostřednictvím pobočky, porušil povinnost stanovenou takovému zprostředkovateli na základě práva Evropské unie
jinou než uvedenou v odstavci 1, Česká národní banka tuto skutečnost oznámí orgánu dohledu domovského státu.
(5) V případě, že příslušný orgán domovského členského státu zahraničního zprostředkovatele nepřijme do
jednoho měsíce od obdržení upozornění podle odstavce 4 žádná opatření, nebo v případě, že zahraniční
zprostředkovatel podle odstavce 4 přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu poškozuje
nebo ohrožuje svým jednáním zájmy spotřebitelů v České republice, Česká národní banka
a)
b)
oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu a poté uloží opatření k
nápravě nebo pokutu za správní delikt podle § 152 odst. 1, § 153 odst. 1 nebo § 155 odst. 1 a informuje o
přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu Evropskou Komisi a Evropský orgán pro bankovnictví, nebo
požádá Evropský orgán pro bankovnictví o pomoc v souladu s nařízením (EU) č. 1093/2010.
§ 139
Dohled nad zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru
na bydlení provozujícím svoji činnost na území hostitelského
členského státu
Dohled nad dodržováním povinností podle tohoto zákona při zprostředkování spotřebitelského úvěru na
bydlení samostatným zprostředkovatelem a vázaným zástupcem poskytovatele v hostitelském členském státu
vykonává Česká národní banka, s výjimkou dohledu nad plněním povinností podle § 138 odst. 1 při činnosti těchto
osob v hostitelském členském státu prostřednictvím pobočky.
HLAVA III
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU DOHLEDU
NAD ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ
§ 140
Spolupráce příslušných orgánů dohledu
(1) Pokud je to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat
příslušný orgán dohledu jiného členského státu o spolupráci při výkonu dohledu nad zprostředkováním
spotřebitelského úvěru na bydlení u samostatného zprostředkovatele nebo vázaného zástupce poskytovatele.
(2) Česká národní banka na základě žádosti příslušného orgánu dohledu o spolupráci při výkonu dohledu
poskytne součinnost při jejím provedení tomuto orgánu dohledu.
§ 141
Kontaktní místo
(1) Kontaktním místem pro účely spolupráce příslušných orgánů dohledu a výměny informací mezi nimi je v
České republice Česká národní banka.
(2) Česká národní banka je povinna na vyžádání sdělit každému informace o tom, který orgán jiného
členského státu je příslušným orgánem dohledu a který orgán jiného členského státu je kontaktním místem. Za tímto
účelem takové údaje shromažďuje a pravidelně aktualizuje.
§ 142
Výměna informací
a)
b)
(1) Česká národní banka může vyžadovat informace o zahraničním zprostředkovateli od kontaktního místa
jiného členského státu.
(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne na žádost kontaktního místa jiného členského
státu tomuto kontaktnímu místu veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad zprostředkovateli
spotřebitelského úvěru na bydlení. Česká národní banka může podmínit poskytnutí této informace tím, že poskytnutá
informace nesmí být dále poskytnuta bez jejího předchozího souhlasu.
(3) Poskytneli
kontaktní místo jiného členského státu České národní bance informaci za podmínky, že
informace nesmí být dále poskytnuta bez jeho předchozího souhlasu, může Česká národní banka tuto informaci
předat jinému příslušnému orgánu výhradně pro účely, k nimž byla informace poskytnuta. Jiným orgánům nebo
osobám předá Česká národní banka poskytnutou informaci pouze s výslovným souhlasem kontaktního místa, jež
informaci poskytlo, a výhradně za účelem stanoveným tímto kontaktním místem.
§ 143
Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací
(1) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle § 140
odst. 2 nebo poskytnutí informace podle § 142 odst. 2, pokud
by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost České republiky nebo veřejný
pořádek v České republice, nebo
se žádost týká stejné věci a stejné osoby, ohledně nichž bylo v České republice zahájeno soudní řízení nebo
nabylo právní moci rozhodnutí.
(2) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 1 je Česká národní banka povinna podrobně informovat žádající
příslušný orgán dohledu o důvodech odmítnutí jeho žádosti.
§ 144
Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány různých
členských států
Česká národní banka se může obrátit na Evropský orgán pro bankovnictví v případě, že byla žádost o
poskytnutí spolupráce podle § 140 odst. 1 nebo o výměnu informací podle § 142 odst. 1 odmítnuta nebo jí nebylo
vyhověno v přiměřené lhůtě, a požádat jej o pomoc v souladu s nařízením (EU) č. 1093/2010. V takovém případě
jsou dotčené příslušné orgány dohledu vázány jakýmkoli jeho závazným rozhodnutím přijatým v souladu s uvedeným
článkem bez ohledu na to, zda jsou jeho členy.
HLAVA IV
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI
§ 145
a)
b)
c)
d)
e)
Opatření k nápravě
(1) Jestliže činnost osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr, činnost samostatného zprostředkovatele
nebo akreditované osoby není v souladu s tímto zákonem, může Česká národní banka uložit takové osobě opatření
uvést ve stanovené lhůtě její činnost do souladu se zákonem.
(2) Jestliže činnost vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru není v souladu
s tímto zákonem, může Česká národní banka uložit zastoupenému opatření uvést ve stanovené lhůtě činnost jeho
vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do souladu se zákonem.
(3) Jeli
toho třeba k ochraně spotřebitele, může Česká národní banka spolu s opatřením podle odstavců 1 a 2
zakázat nebo omezit osobě podléhající jejímu dohledu provozování činnosti, dokud nesplní uložené opatření podle
odstavců 1 a 2.
§ 146
Odnětí oprávnění k činnosti
(1) Česká národní banka může odejmout oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského
úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného, jestliže
nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo
zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru přestane splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro
provozování činnosti,
uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě,
nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo
zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru opakovaně nebo závažně poruší povinnost stanovenou
tímto zákonem, nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru,
nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru, samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo
zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru poruší podmínku nebo povinnost stanovenou ve
vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, nebo
oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nebo samostatného
zprostředkovatele bylo uděleno, nebo vznik oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo oprávnění k činnosti
zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného byl zapsán do registru na
základě nepravdivých nebo zavádějících údajů.
(2) Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce je vázaný zástupce a zastoupený.
Účastníkem řízení o odnětí oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného
zastoupeného je zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a zastoupený.
(3) Pravomocné rozhodnutí o odnětí oprávnění k činnosti zveřejní Česká národní banka způsobem
umožňujícím dálkový přístup. O odnětí oprávnění k činnosti může Česká národní banka vhodným způsobem
a)
b)
c)
a)
b)
informovat veřejnost, a to po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo oprávnění k činnosti odňato.
ČÁST JEDENÁCTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 147
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají
některou skutečnost v žádosti o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.
§ 148
Správní delikty nebankovního poskytovatele
spotřebitelského úvěru
(1) Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní některý z požadavků na kapitál podle § 14 odst. 1,
nesplní některý z požadavků na výkon činnosti podle § 15, nebo
neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 59 odst. 1, nebo k
oznámení změny svých údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
5 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a c),
20 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).
§ 149
Správní delikty samostatného zprostředkovatele
(1) Samostatný zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
a)
b)
c)
v rozporu s § 23 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,
v rozporu s § 23 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínku odborné
způsobilosti nebo důvěryhodnosti,
v rozporu s § 23 odst. 3 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla kontroly činnosti osob,
prostřednictvím nichž provozuje svou činnost,
upraví pravidla odměňování osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost, v rozporu s § 23 odst. 4,
v rozporu s § 24 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů,
nesplní některou z povinností týkajících se systému vyřizování stížností podle § 25,
jako zastoupený
neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,
neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle
§ 28 odst. 3,
v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá sídlo a skutečné
sídlo na území České republiky,
uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení vázaného
zástupce nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými
údaji, nebo
neuchovává dokumenty podle § 31,
neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu některého z údajů podle § 59 odst. 1 nebo k
oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji, nebo
sjedná pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností samostatného
zprostředkovatele v rozporu s § 21.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
5 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), písm. g) bodů 3 až 5 a písm. h),
10 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) a písm. g) bodů 1 a 2,
20 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d), i).
§ 150
Správní delikty vázaného zástupce
a)
b)
a)
b)
a)
b)
c)
a)
b)
(1) Vázaný zástupce se dopustí správního deliktu tím, že
neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 2, nebo
v rozporu s § 34 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.
§ 151
Správní delikty zprostředkovatele vázaného
spotřebitelského úvěru
(1) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru se dopustí správního deliktu tím, že
neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 2, nebo
v rozporu s § 44 provozuje svoji činnost prostřednictvím jiné osoby.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 5 000 000 Kč.
§ 152
Správní delikty zahraničního zprostředkovatele
(1) Zahraniční zprostředkovatel se dopustí správního deliktu tím, že
zahájí svou činnost na území České republiky v rozporu s § 47 odst. 2 dříve než po uplynutí 1 měsíce ode
dne, kdy byl informován příslušným orgánem dohledu svého domovského členského státu o splnění informační
povinnosti vůči České národní bance,
v rozporu s § 48 odst. 1 nebo 2 provozuje svoji činnost v České republice prostřednictvím osob, které
nesplňují podmínky odborné způsobilosti, nebo
v rozporu s § 48 odst. 3 zprostředkovává v České republice spotřebitelský úvěr nabízený osobami, které
nejsou na území České republice tento spotřebitelský úvěr oprávněny poskytovat.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
5 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
10 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
c)
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
20 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).
§ 153
Správní delikty osoby oprávněné poskytovat nebo
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí správní deliktu
tím, že
v rozporu s § 75 neprovozuje svoji činnost s odbornou péčí,
v rozporu s § 76 odst. 1 nejedná čestně, transparentně nebo nezohledňuje práva a zájmy spotřebitele,
v rozporu s § 76 odst. 2 nejedná tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele, samostatného
zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru nebo v
případě vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru tak, aby byla zřejmá
osoba zastoupeného,
komunikuje se spotřebitelem způsobem, který je v rozporu s § 77,
neuchovává dokumenty a záznamy podle § 78,
přijme, nabídne nebo poskytne pobídku v rozporu s § 79,
používá pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma, nebo překlady do jiného jazyka v rozporu s
§ 81,
v rozporu s § 82 odst. 1 vyžaduje od osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty
příštích odměn za tuto činnost,
v rozporu s § 82 odst. 2 odvozuje odměny osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru, od získání dalších osob pro tuto činnost touto osobou,
v rozporu s § 83 odst. 1 žádá úhradu odměny nebo jiné platby, na které mu nevzniklo právo, před uzavřením
smlouvy o spotřebitelském úvěru,
nevydá spotřebiteli ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru podle § 83 odst. 2,
v rozporu s § 84 odst. 1
nezveřejní nebo spotřebiteli nesdělí, jaké informace a doklady pro jejich ověření musí spotřebitel
poskytovateli nebo zprostředkovateli poskytnout za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti nebo
poskytnutí rady ohledně výběru pro spotřebitele vhodného produktu spotřebitelského úvěru a dobu pro
jejich poskytnutí, nebo
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
a)
b)
c)
1.
2.
a)
b)
c)
žádá po spotřebiteli informace, které nejsou přiměřené a nezbytné,
v rozporu s § 84 odst. 3 neupozorní spotřebitele na to, že mu spotřebitelský úvěr neposkytne, pokud mu
spotřebitel nesdělí úplné a pravdivé informace,
poskytne radu v rozporu s § 85 odst. 1,
v rozporu s § 85 odst. 2 nesdělí spotřebiteli počet produktů spotřebitelského úvěru, které jsou předmětem
výběru,
neposkytne spotřebiteli záznam o radě podle § 85 odst. 3,
v rozporu s § 90 odst. 1 požaduje po spotřebiteli úplatu za poskytnutí informací,
v rozporu s § 90 odst. 2 neposkytne spotřebiteli informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat,
nezajistí, aby jeho reklama obsahovala údaje podle § 91, nebo
nesplní některou z povinností týkajících se poskytnutí nebo vysvětlení předsmluvních informací podle § 94 až
100.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
5 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), e), l), m), o), p),
10 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), f), g), h), i), j), k), n), s), t),
20 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), q), r).
§ 154
Správní delikty osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr
(1) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 8 odst. 1 je při své činnosti podle tohoto zákona zastoupen jinou osobou,
v rozporu s § 8 odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné
způsobilosti a důvěryhodnosti,
pokud není nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, v rozporu s § 8 odst. 3
nezavede nebo neuplatňuje pravidla odměňování nebo pravidla kontroly osob, prostřednictvím nichž
provozuje svou činnost, nebo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
nezavede nebo neuplatňuje pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele,
jako zastoupený
neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 28 odst. 1,
neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle
§ 28 odst. 3,
v rozporu s § 30 odst. 1 oznámí České národní bance vázaného zástupce, který nemá sídlo a skutečné
sídlo na území České republiky,
uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení vázaného
zástupce podle § 30, nebo k takovému oznámení přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo
neúplnými údaji,
neuchovává dokumenty podle § 31,
neukončí okamžitě závazek ze smlouvy o zastoupení podle § 38 odst. 1,
neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu zánik závazku ze smlouvy o zastoupení podle
§ 38 odst. 3,
v rozporu s § 40 odst. 1 oznámí České národní bance zprostředkovatele vázaného spotřebitelského
úvěru, která nemá sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,
uvede nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo zatají některou skutečnost v oznámení
zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle § 40, nebo k takovému oznámení přiloží
doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,
neuchovává dokumenty podle § 41, nebo
neoznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů podle § 59 odst. 1 nebo k
oznámení změny údajů přiloží doklady s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,
poskytne spotřebitelský úvěr v rozporu s § 86 odst. 1,
použije údaje získané z databáze v rozporu s § 88 odst. 2,
neinformuje spotřebitele o svém záměru vyhledávat v databázi podle § 88 odst. 3,
neinformuje spotřebitele o důvodech odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr podle § 89,
nezpřístupní informace podle § 92,
nesplní některou z průběžných informačních povinností podle § 101 až 103,
uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru v rozporu s § 104,
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň
jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,
v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem
smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,
nezajistí, aby smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovala informace podle § 106 až 109,
neuzavře se spotřebitelem smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení podle § 111,
v rozporu s § 112 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru,
zajistí spotřebitelský úvěr na bydlení v rozporu s § 112 odst. 2 nebo nevrátí spotřebiteli směnku podle § 112
odst. 2,
zajistí spotřebitelský úvěr v rozporu s § 113,
použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 114,
váže uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na uzavření smlouvy, ve které se sjednává doplňková služba,
nebo omezuje spotřebitele při výběru doplňkové služby v rozporu s § 115,
neumožní spotřebiteli změnu měny podle § 116 odst. 1 nebo nezajistí jiné mechanismy k omezení rizika
vyplývajícího ze změny směnného kurzu podle § 116 odst. 2,
neumožní spotřebiteli předčasné splacení spotřebitelského úvěru podle § 117 odst. 1,
požaduje náhradu nákladů za předčasné splacení spotřebitelského úvěru v rozporu s § 117 odst. 3 až 5, nebo
neposkytne spotřebiteli informace podle § 117 odst. 6.
(2) Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s § 118 odst. 1 a 2 neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy,
požaduje po spotřebiteli plnění v rozporu s § 118 odst. 3,
neinformuje třetí osobu o odstoupení spotřebitele od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle § 118 odst. 5,
uplatní vůči spotřebiteli sankce za odstoupení od smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru v rozporu s § 119
odst. 1,
neumožní spotřebiteli vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou podle § 120 odst. 1,
vypoví spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou v rozporu s § 120 odst. 2,
požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 122,
vymáhá po spotřebiteli dluh v rozporu s § 123, nebo
i)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
zesplatní spotřebiteli spotřebitelský úvěr v rozporu s § 124.
(3) Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do
5 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 a 11, písm.
h) a odstavce 2 písm. c),
10 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) bodu 1, písm. f), g), i), j), m), u),
20 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) bodu 2, písm. e), k), l), n), o), p), q), r), s),
t), v), w), x) a odstavce 2 písm. a), b), d), e), f), g), h), i).
§ 155
Správní delikty osoby oprávněné zprostředkovávat
spotřebitelský úvěr
(1) Ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, se dopustí správního deliktu tím, že
přijme odměnu od poskytovatele v rozporu s § 80,
neposkytne spotřebiteli některou z informací podle § 93 odst. 1 nebo 3,
nesdělí poskytovateli výši své odměny podle § 93 odst. 2,
v rozporu s § 105 odst. 1 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň
jedno vyhotovení smlouvy o spotřebitelském úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,
v rozporu s § 105 odst. 2 nepředloží spotřebiteli závazný návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem
smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy,
uzavře smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru v rozporu s § 125,
v rozporu s § 126 neposkytne spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat alespoň jedno
vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru neprodleně po uzavření této smlouvy,
požaduje po spotřebiteli zaplacení odměny před datem její splatnosti, které je uvedeno ve smlouvě o
zprostředkování spotřebitelského úvěru,
nezajistí, aby smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru obsahovala informace podle § 127,
v rozporu s § 128 odst. 1 použije směnku nebo šek ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze
smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru,
použije telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou v rozporu s § 129,
v rozporu s § 130 podmiňuje zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřením jiné smlouvy,
m)
n)
o)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
neumožní nebo ztíží spotřebiteli odstoupení od smlouvy podle § 131,
požaduje po spotřebiteli platbu v rozporu s § 132, nebo
přijme splátku dluhu nebo zprostředkuje výplatu sjednaného spotřebitelského úvěru v rozporu s § 162.
(2) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do
5 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c),
10 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. e),
20 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o).
§ 156
Správní delikty akreditované osoby
(1) Akreditovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že
uspořádá odbornou zkoušku v rozporu s rozsahem udělené akreditace,
uvede nepravdivé, zavádějící nebo neúplné údaje v žádosti o prodloužení akreditace, nebo k ní přiloží doklady
s nepravdivými, zavádějícími nebo neúplnými údaji,
neinformuje Českou národní banku o změně údajů podle § 66,
postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 69 odst. 1 až 3,
neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné zkoušky podle § 69 odst. 4,
nevydá osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 70, nebo
neuchovává dokumenty týkající se provádění odborných zkoušek podle § 71.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
5 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), f),
10 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), g),
20 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. a).
§ 157
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru uvede v
žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,
jako žadatel o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uvede v žádosti nepravdivý,
zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede některou skutečnost,
jako žadatel o akreditaci uvede v žádosti nepravdivý, zavádějící nebo neúplný údaj nebo v ní neuvede
některou skutečnost,
v rozporu s § 7 neoprávněně poskytuje spotřebitelský úvěr,
v rozporu s § 16 neoprávněně zprostředkovává spotřebitelský úvěr, nebo
neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebnou součinnost podle § 135 odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního
deliktu tím, že nesplní ve stanovené lhůtě některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným
podle § 145 odst. 1, 2, 3.
(3) Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 se uloží pokuta do
5 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) a odstavce 2,
10 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c),
20 000 000 Kč, jdeli
o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) a e).
HLAVA II
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 158
(1) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(2) Před zahájením řízení o správním deliktu Česká národní banka předběžně posoudí čin, který zakládá
podezření, že byl spáchán správní delikt. Dospějeli
Česká národní banka k závěru, že konkrétní skutečnosti
nasvědčují tomu, že byl spáchán správní delikt a že jej spáchala určitá osoba, zahájí řízení o správním deliktu; od
zahájení řízení však může upustit, jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu,
který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, nebo
vzhledem k chování pachatele po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout provedením řízení
o správním deliktu, bylo dosaženo. Nezahájíli
Česká národní banka řízení o správním deliktu, odloží věc usnesením,
které se pouze poznamená do spisu a neoznamuje se.
a)
b)
c)
d)
(3) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.
§ 159
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila
řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se
vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by
uveřejnění
bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,
ohrozilo stabilitu finančního trhu,
ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo
způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.
(7) Rozhodnutí podle odstavce 5 nebo 6 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené
fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.
ČÁST DVANÁCTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 160
Zmocnění
Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 11 odst. 5, § 12 odst. 3, § 13 odst. 3, § 14 odst. 3, § 19 odst.
4, § 20 odst. 3, § 22 odst. 3, § 30 odst. 4, § 32 odst. 6, § 33 odst. 4, § 40 odst. 4, § 42 odst. 5, § 43 odst. 4, § 59
odst. 5, § 60 odst. 6, § 63 odst. 3, § 64 odst. 4, § 65 odst. 4, § 66 odst. 2, § 68 odst. 4 a § 69 odst. 5.
§ 161
a)
b)
Neoprávněné poskytování spotřebitelského úvěru
Jeli
spotřebitelský úvěr poskytnut osobou, která není oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr, platí, že
spotřebitelský úvěr není úročen a k jiným ujednáním o platbách na spotřebitelský úvěr se nepřihlíží.
§ 162
Výběr splátek dluhu a vyplácení spotřebitelského úvěru
(1) Vybíráli
splátky dluhu nebo zprostředkováváli
výplatu sjednaného spotřebitelského úvěru vázaný
zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, může tak činit pouze v hotovosti a
byloli
tak ujednáno v písemné formě s poskytovatelem a jeli
takové ujednání součástí smlouvy o spotřebitelském
úvěru.
(2) Vybíráli
vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru od
spotřebitele splátky dluhu, je povinen
vydat spotřebiteli potvrzení a
přijatou splátku dluhu bez zbytečného odkladu vložit na účet poskytovatele nebo ji předat poskytovateli v
hotovosti.
(3) Splátka dluhu uhrazená spotřebitelem poskytovateli prostřednictvím jeho vázaného zástupce nebo
zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle odstavce 1 se považuje za splátku dluhu uhrazenou
poskytovateli. Spotřebitelský úvěr vyplacený poskytovatelem prostřednictvím jeho vázaného zástupce nebo
zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru spotřebiteli podle odstavce 1 se považuje za vyplacený
okamžikem, kdy jej spotřebitel skutečně obdrží.
(4) Odstavec 3 se použije, i když vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného
spotřebitelského úvěru pozbyl oprávnění k činnosti, nebo zaniklli
závazek mezi vázaným zástupcem nebo
zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a poskytovatelem, ledaže spotřebitel věděl, že vázaný zástupce
poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru není oprávněn plnění poskytnout nebo
přijmout.
§ 163
Prokazování bezúhonnosti zahraničních osob
(1) Dokladem bezúhonnosti fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, je doklad
odpovídající výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3
letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České
republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí.
(2) Jestliže stát, jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, nebo stát, ve kterém se v posledních 3 letech
osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců, nevydává doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů,
považuje se za rovnocenný doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo
správním úřadem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba
zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.
(3) Nevydáváli
stát doklad podle odstavce 2, považuje se za rovnocenný doklad místopřísežné prohlášení
nebo čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné fyzickou osobou před příslušným soudem nebo správním úřadem
anebo před notářem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba
zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Pravost místopřísežného nebo čestného prohlášení musí být
potvrzena soudem, správním úřadem nebo notářem.
(4) Dokladem bezúhonnosti právnické osoby se sídlem mimo území České republiky je doklad obdobný
výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém tato osoba působila tak, že zde měla sídlo anebo alespoň
provozovala svoji činnost nebo zde měla svůj majetek, jakož i státy, ve kterých v posledních 3 letech přede dnem, ke
kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě
tuzemské právnické osoby, která v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu 3 měsíců působila v zahraničí.
(5) Jestliže stát, ve kterém právnická osoba působí, nebo stát, ve kterém právnická osoba v posledních 3
letech působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců, nevydává doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů, považuje
se za rovnocenný doklad o bezúhonnosti této právnické osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo správním
úřadem státu, ve kterém právnická osoba působí, nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech přede dnem, ke
kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.
(6) Nevydáváli
stát doklad podle odstavce 5, považuje se za rovnocenný doklad místopřísežné prohlášení
nebo čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné právnickou osobou před příslušným soudem nebo správním
úřadem anebo před notářem státu, ve kterém právnická osoba působí, nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech
taková právnická osoba působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Pravost místopřísežného nebo čestného
prohlášení musí být potvrzena soudem, správním úřadem nebo notářem.
ČÁST TŘINÁCTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 164
Všeobecná ustanovení
Neníli
dále stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti ze smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich
práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.
§ 165
Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
Ustanovení § 86 se použije, dojdeli
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona k významnému navýšení celkové
výše spotřebitelského úvěru sjednaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 166
Informační povinnosti
a)
b)
a)
b)
Ustanovení § 101 a 102 se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použijí i na závazek ze smlouvy o
spotřebitelském úvěru uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s výjimkou
§ 102 odst. 3, který se nepoužije na spotřebitelský úvěr na bydlení s pevnou zápůjční úrokovou sazbou na
určité období o délce nejméně 1 roku, po němž následuje další období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o
délce nejméně 1 roku, u něhož končí období se stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou do konce
třetího měsíce po nabytí účinnosti tohoto zákona, a
§ 102 odst. 4, který se nepoužije na spotřebitelský úvěr na bydlení s variabilní úrokovou sazbou; pro
spotřebitelský úvěr na bydlení s variabilní úrokovou sazbou mohou být informace podle § 102 odst. 1 nebo 2
poskytovány spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném intervalu a informace uvedené v § 102 odst. 2 mohou být
součástí informací podle § 101 odst. 1, jeli
změna zápůjční úrokové sazby závislá na změně referenční sazby
a jeli
taková změna referenční sazby vhodným způsobem zveřejněna, zpřístupněna v provozovnách
poskytovatele a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení sdělena přímo spotřebiteli.
§ 167
Předčasné splacení
Ustanovení tohoto zákona upravující předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení se použijí i na
smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s
pevnou zápůjční úrokovou sazbou ode dne, kdy po dni nabytí účinnosti tohoto zákona započalo běžet nové
období, pro které byla stanovena pevná zápůjční úroková sazba, nebo
variabilní zápůjční úrokovou sazbou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 168
Prodlení spotřebitele
(1) Dostalli
se spotřebitel do prodlení s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru
nebo ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se namísto
příslušných ustanovení smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru,
pokud jsou s tímto zákonem v rozporu, ustanovení § 122 až 124 a § 132, i když byla smlouva uzavřena přede dnem
nabytí jeho účinnosti.
(2) Bylli
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona sjednán úrok z prodlení, který převyšuje úrok z prodlení
nejvýše přípustný podle tohoto zákona, považuje se rozdíl mezi uplatněným a nejvýše přípustným úrokem z prodlení
pro účely § 122 odst. 1 písm. a) za náklady, které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; v rozsahu, v
němž tento rozdíl převyšuje účelně vynaložené náklady, se tento rozdíl pro účely § 122 odst. 2 a 3 považuje za
smluvní pokutu.
(3) Bylali
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona sjednána smluvní pokuta, která převyšuje smluvní
pokutu nejvýše přípustnou podle tohoto zákona, považuje se rozdíl mezi uplatněnou a nejvýše přípustnou smluvní
pokutou pro účely § 122 odst. 1 písm. a) za náklady, které věřiteli vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; v
rozsahu, v němž tento rozdíl převyšuje účelně vynaložené náklady, se tento rozdíl pro účely § 122 odst. 1 písm. b)
považuje za úrok z prodlení.
(4) Platby související s prodlením spotřebitele, na které vzniklo věřiteli právo do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se nezapočítávají do souhrnu výše všech uplatněných smluvních pokut podle § 122 odst. 3.
§ 169
Oprávnění poskytovatele
(1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na
základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než
Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7, nejdéle
však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tuto žádost podal do 3 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.
(2) O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti Česká národní banka rozhodne ve lhůtě 15
měsíců.
(3) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr jiný než
na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 8 do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neníli
dále
stanoveno jinak.
(4) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na
bydlení, uvede své poměry do souladu s § 8 s výjimkou požadavku na plnění podmínek odborné způsobilosti do 3
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(5) Ten, kdo byl oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na bydlení před 20. březnem 2014, splní požadavek
na plnění podmínek odborné způsobilosti uvedený v § 8 do 21. března 2017, neníli
dále stanoveno jinak.
§ 170
Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného
než na bydlení
(1) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
jiný než na bydlení, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení
oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce nebo zprostředkovatele
vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo
byl zastoupeným oznámen jako vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Marným
uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení zaniká.
(2) O udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na základě přijaté žádosti Česká národní
banka rozhodne nebo vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru zapíše do registru
nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu ve lhůtě 15 měsíců; části druhá a třetí správního řádu se
nepoužijí.
(3) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
jiný než na bydlení, uvede své poměry do souladu s § 23 do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 171
Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení
(1) Ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k
činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce do registru podle tohoto zákona nebo
informuje zastoupeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal
žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný
zástupce. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení zaniká.
(2) O udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele na základě přijaté žádosti Česká národní
banka rozhodne nebo vázaného zástupce zapíše do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu do
21. března 2017; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.
(3) Po dobu, po kterou ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, zprostředkovává spotřebitelský úvěr na bydlení podle odstavce 1, není oprávněn
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení v jiném členském státě bez příslušného oprávnění vydaného tímto
jiným členským státem.
(4) Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na
bydlení na základě jiného zákona, uvede své poměry do souladu s § 23 s výjimkou požadavku na plnění podmínek
odborné způsobilosti do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(5) Ten, kdo byl před 20. březnem 2014 oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na bydlení na základě
jiného zákona, splní požadavek na plnění podmínek odborné způsobilosti uvedený v § 23 odst. 2 do 21. března
2017.
§ 172
Oznamování vázaných zástupců a zprostředkovatelů vázaného
spotřebitelského úvěru
(1) Česká národní banka zapíše při splnění podmínek podle § 29 odst. 1 nebo § 39 odst. 1 do registru i
vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru oznámeného osobou, která byla
oprávněna poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, pokud
požádala o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 ve lhůtě podle § 169 odst. 1, nebo
samostatného zprostředkovatele ve lhůtě podle § 170 odst. 1 nebo § 171 odst. 1.
(2) Česká národní banka zapíše při splnění podmínek podle § 29 odst. 1 nebo § 39 odst. 1 do registru i
vázaného zástupce oznámeného bankou oprávněnou zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, pokud banka zažádala o
udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele.
§ 173
Výkon kontroly Českou obchodní inspekcí
Kontrolu nad osobami oprávněnými poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě
1.
2.
a)
b)
živnostenského oprávnění získaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává Česká obchodní inspekce
do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění k činnosti podle tohoto zákona, nejdéle však po
dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 174
Zánik živnostenského oprávnění poskytovat nebo
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
(1) Živnostenské oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká vedle marného
uplynutí lhůty podle § 169 odst. 1, § 170 odst. 1 nebo § 171 odst. 1 také rozhodnutím České národní banky o
žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 nebo samostatného zprostředkovatele nebo
zápisem oprávnění k činnosti vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru
nebo oznámením o neprovedení zápisu zastoupenému.
(2) Česká národní banka do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona živnostenskému úřadu oznámí,
kteří držitelé živnostenského oprávnění k poskytování nebo zprostředkování úvěrů do 3 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona požádali o udělení oprávnění k činnosti
některé z osob uvedených v § 7, nebo
samostatného zprostředkovatele a
které osoby byly zastoupeným do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona České národní bance
oznámeny jako vázaní zástupci nebo zprostředkovatelé vázaného spotřebitelského úvěru.
(3) Česká národní banka živnostenskému úřadu oznámí, jak o přijaté žádosti podle odstavce 2 písm. a)
rozhodla, nebo zda vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru na základě přijatého
oznámení podle odstavce 2 písm. b) zapsala anebo zastoupenému oznámila, že zápis nebyl proveden.
(4) Příslušný živnostenský úřad vyznačí v živnostenském rejstříku zánik příslušného živnostenského oprávnění
do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení České národní banky podle odstavce 2 nebo 3.
§ 175
Dokončení zahájených řízení
(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena, se
dokončí podle dosavadních právních předpisů, neníli
dále stanoveno jinak.
(2) Řízení zahájené Českou obchodní inspekcí v souvislosti s výkonem kontroly po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona dokončí Česká obchodní inspekce.
(3) Řízení zahájené živnostenským úřadem v souvislosti s výkonem živnostenské kontroly po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona dokončí živnostenský úřad.
1.
2.
(4) Žádost banky o oprávnění k činnosti umožňující zprostředkování spotřebitelského úvěru podaná přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného
zprostředkovatele podle tohoto zákona a v řízení se postupuje podle tohoto zákona.
§ 176
Prokazování odborné způsobilosti
(1) Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti pro poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat nebo
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné
poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, jejích vázaných zástupců nebo zprostředkovatelů vázaného
spotřebitelského úvěru pro ni činných. Osoba oprávněná poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr,
která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sama o sobě.
(2) Poskytovatel a zprostředkovatel a jejich pracovníci jsou povinni získat všeobecné znalosti potvrzené
odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2 nejpozději do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly
nebo zprostředkovávaly spotřebitelský úvěr, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné poskytovat nebo
zprostředkovávat spotřebitelský úvěr přímo podílely na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
nebo byly za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědné, nejsou povinny získat
všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2.
§ 177
Rozhodný den
Zahájilli
pracovník nebo člen dozorčího orgánu poskytovatele nebo zprostředkovatele činnost přede dnem
nabytí účinnosti podle tohoto zákona, je rozhodným dnem podle § 74 den nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 178
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.
Zákon č. 43/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých
zákonů.
1)
2)
3)
4)
§ 179
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
v z. PokornáJermanová
v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
____________________________________________________________
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském
úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS.
Směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční
procentní sazby nákladů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském
úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č.
1093/2010.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se
minimální peněžní částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání nebo srovnatelné
záruky pro zprostředkovatele úvěru.
§ 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších
předpisů.
Příloha č. 1 k zákonu č. 257/2016 Sb.
Příloha č. 2 k zákonu č. 257/2016 Sb.
Příloha č. 3 k zákonu č. 257/2016 Sb.
Příloha č. 4 k zákonu č. 257/2016 Sb.
Příloha č. 5 k zákonu č. 257/2016 Sb.
(Přílohy nejsou v digitální podobě)
O nás.
V oblasti financí pracuji od r 1998. Od r. 2007 se specializuji na půjčky a úvěry pro fyzické i právnické osoby. Mohu vám nabídnout profesionální služby zejména v oblasti zápůjček a úvěrů. 
Dle zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. jsem Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Zdeněk Reder, Sídlo: Ke Čtyřmezí 90/9, 735 42 Těrlicko-Hradiště, IČO: 60030119.  

Zavedeným termínem "půjčka"  a "úvěr" na tomto webu označujeme "zápůjčku" podle nového Občanského zákoníku v platném znění. 

Kancelář:                                                                 
Jablunkovská 410
739 61 Třinec
Mobil: 778 526 116

E-mail: reder.finance@gmail.com

Otvírací doba kanceláře: 
Pondělí - čtvrtek: 9:00 - 17:00
Pátek:                    9:00 - 16:00
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one